Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 września 2009 r. nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej

Data ogłoszenia:2009-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 38

L 248/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 września 2009 r. nominująca dwóch przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (2009/714/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

EFRAG są powoływani przez zgromadzenie ogólne EFRAG. Po publicznym zaproszeniu do zgłaszania kandydatur (2) Komisja wybrała kandydatów, którzy mają zostać nomi­ nowani na przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej EFRAG. Decyzją Komisji 2009/549/WE z dnia 13 lipca 2009 r. mianującą przedstawiciela porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (3) nominowano jednego kandydata, Artykuł Komisja niniejszym nominuje dwóch kandydatów, których imiona i nazwiska podano w załączniku, na przedstawicieli porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej.


Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1) komitet techniczny rachunkowości powinien zapewniać Komisji wsparcie i wiedzę fachową w ocenie międzynarodowych standardów rachunkowości. Rolę tego komitetu technicznego rachunkowości pełni Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finan­ sowej (EFRAG). EFRAG została powołana w 2001 r. przez europejskie organizacje, zrzeszające zaangażowanych w procesy spra­ wozdawczości finansowej emitentów papierów warto­ ściowych, inwestorów oraz przedstawicieli zawodów księgowych. Po zreformowaniu struktury zarządzania EFRAG w skład rady nadzorczej EFRAG wchodzi czterech przedstawicieli porządku publicznego specjalnie wybranych na podstawie ich doświadczenia w dziedzinie porządku publicznego na szczeblu krajowym lub europejskim. Zgodnie z sekcją 3.2 załącznika 1 do statutu EFRAG obowiązującego od dnia 11 czerwca 2009 r. Komisja jest odpowiedzialna za nominowanie przedstawicieli porządku publicznego. Członkowie rady nadzorczej

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 21 września 2009 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

(2) Dz.U. C 74 z 28.3.2009, s. 61. (3) Dz.U. L 182 z 15.7.2009, s. 63.

ZAŁĄCZNIK WYKAZ NOMINOWANYCH PRZEDSTAWICIELI PORZĄDKU PUBLICZNEGO Pani Aldona KAMELA-SOWIŃSKA Pan Angelo PROVASOLI

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 248 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 28 z 200922.9.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie inwestycji gminy Rotterdam w kompleks Ahoy (środek pomocy C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6018) (1)

 • Dz. U. L248 - 26 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VIIIc, IX i X i w wodach WE CECAF 34.1.1. przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L248 - 23 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L248 - 21 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim oraz rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L248 - 17 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1242/2008 ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L248 - 15 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L248 - 13 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L248 - 11 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L248 - 9 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2009 z dnia 21 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 1 z 200922.9.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 862/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.