Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 249 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Data ogłoszenia:2009-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 249 POZ 3

Strona 1 z 3
23.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 872/2009 z dnia 18 września 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporzą­ dzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymu­ jącego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenkla­ tury Scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenkla­ turze Scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami wspólnotowymi, w celu stoso­ wania środków taryfowych i innych środków odnoszą­ cych się do obrotu towarowego. Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskaza­ nego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli. Artykuł 2 Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2009 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

L 249/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.9.2009

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów (1)

Klasyfikacja (kod CN) (2)

Uzasadnienie (3)

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z tworzyw sztucznych i przyszwie wykonanej z pasków przy­ mocowanych do podeszwy w trzech punktach. Przyszwa biegnie z lewej strony podeszwy na jej prawą stronę. Łuk, który tworzy ta część przyszwy, jest również przymocowany do podeszwy za pomocą paska oddzielającego palce, biegnącego od środka łuku do podeszwy. Przyszwa tego obuwia składa się z kilku warstw różnych materiałów. Dwa paski tworzące łuk składają się z warstwy z materiału włókienniczego (na fotografiach paski z materiału włókienniczego T1 i T2), do której przyszyto od góry warstwę ze skóry wyprawionej (na fotografiach dwa paski ze skóry wyprawionej C1). Od góry na warstwie ze skóry wyprawionej przyszyto nicią tekstylną w jasnym kolorze kolejną wąską warstwę ze skóry wyprawionej (na fotogra­ fiach dwa paski ze skóry C2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 249 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L249 - 1 z 200923.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2009 z dnia 22 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.