Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

Data ogłoszenia:2009-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) przyznanie kontraktu bezpośrednio EBI lub EFI.”;

(10)

Płatność zaliczkowa przy uruchamianiu programów operacyjnych powinna zapewnić regularne przepływy pieniężne i ułatwić dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów podczas realizacji programu. Dlatego też należy ustanowić przepisy dotyczące płatności zalicz­ kowej dla funduszy strukturalnych: 7,5 % (dla państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r.) i 9 % (dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. lub po tej dacie), aby przyczynić się do przyspieszenia realizacji programów operacyjnych.


2) w art. 46 ust. 1 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„EBI lub EFI mogą, na wniosek państw członkowskich, uczestniczyć w działaniach z zakresu pomocy technicznej, o których mowa w akapicie pierwszym.”;

3) artykuł 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(11)

Ze względu na zasadę równego traktowania oraz pewności prawa zmiany odnoszące się do art. 56 ust. 2 i art. 78 ust. 1 powinny obowiązywać przez cały okres programowania 2007–2013. Konieczne jest zatem stosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r. – dnia, w którym weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. Ponieważ bezprecedensowy kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych wymaga szybkiej reakcji, aby przeciwdziałać konsekwencjom dla całej gospodarki, pozostałe zmiany powinny wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu rozporządze­ nia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wkłady niepieniężne, koszty amortyzacji i koszty ogólne mogą być traktowane jako wydatki poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji operacji, na warunkach określonych w niniejszym ustępie akapit trzeci.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wkłady niepieniężne w przypadku instrumentów inżynierii finansowej określo­ nych w art. 78 ust. 6 akapit pierwszy mogą być traktowane jako wydatki poniesione na utworzenie funduszy lub funduszy powierniczych lub na wniesienie do nich wkładu, na warunkach określonych w niniejszym ustępie akapit trzeci.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Wydatki wspomniane w akapicie pierwszym i drugim muszą spełniać następujące warunki:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany:

a) zasady kwalifikowalności ustanowione na podstawie ust. 4 przewidują kwalifikowalność takich wydatków;

1) w art. 44 akapit drugi wprowadza się następujące zmiany:

b) kwota wydatków jest należycie potwierdzona dokumen­ tami uzupełniającymi o wartości dowodowej równo­ ważnej fakturom, bez uszczerbku dla przepisów określo­ nych w rozporządzeniach szczegółowych;

a) litera b) otrzymuje brzmienie: c) w przypadku wkładów niepieniężnych współfinanso­ wanie z funduszy nie przekracza całkowitej kwoty kwali­ fikowalnych wydatków z wyłączeniem wartości takich wkładów.”;

„b) gdy umowa nie stanowi zamówienia publicznego na usługi w rozumieniu prawa zamówień publicznych,

29.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/3

4) w art. 78 wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 78 ust. 1 akapit pierwszy zdanie ostatnie otrzy­ muje brzmienie: „Wydatki opłacone przez beneficjentów są uzasadniane opłaconymi fakturami lub dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodowej, chyba że rozporzą­ dzenie szczegółowe dotyczące danego funduszu stanowi inaczej.”; b) w art. 78 ust. 2 skreśla się lit. b); c) art. 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku gdy zgodnie z art. 41 ust. 3 Komisja odmawia wniesienia wkładu finansowego w duży projekt, po przyjęciu decyzji Komisji należy odpowiednio skory­ gować deklarację wydatków.”; 5) w art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie: „a) dla państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzą­ cych w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r.: 2 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny

w 2007 r., 3 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2008 r. i 2,5 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2009 r.; b) dla państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie: 2 % wkładu funduszy strukturalnych w program opera­ cyjny w 2007 r., 3 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2008 r. i 4 % wkładu funduszy strukturalnych w program operacyjny w 2009 r.; c) jeżeli program operacyjny jest objęty celem Europejska współpraca terytorialna i co najmniej jednym z uczestników jest państwo członkowskie, które przystą­ piło do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie: 2 % wkładu EFRR w program operacyjny w 2007 r., 3 % wkładu EFRR w program operacyjny w 2008 r. i 4 % wkładu EFRR w program operacyjny w 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 ust. 3 i art. 1 ust. 4 lit. a) stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2009 r. W imieniu Rady

P. GANDALOVIČ

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 40 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 38 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 36 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 35 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 33 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 28 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (1)

 • Dz. U. L25 - 23 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (1)

 • Dz. U. L25 - 18 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (1)

 • Dz. U. L25 - 17 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

 • Dz. U. L25 - 16 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L25 - 14 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L25 - 9 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L25 - 6 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L25 - 4 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.