Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 18 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (1)

Data ogłoszenia:2009-01-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 18 - Strona 4

Strona 4 z 5

Artykuł 2 Komitet doradza Komisji zarówno z własnej inicjatywy, jak i na jej wniosek, w szczególności przy opracowywaniu projektów środków wykonawczych w zakresie papierów wartościowych, w tym środków związanych z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Występując do Komitetu z wnioskiem o poradę, Komisja może określić termin, w którym Komitet powinien takiej porady udzielić. Termin taki jest określany przy uwzględnieniu pilności sprawy. Artykuł 3 Komitet wypełnia powierzone mu zadania i przyczynia się do wspólnego i jednolitego wdrażania oraz konsekwentnego stoso­ wania prawodawstwa wspólnotowego poprzez wydawanie niewiążących wytycznych, zaleceń i standardów. g) dokonywanie przeglądu stosowania w praktyce niewiążących wytycznych, zaleceń i standardów wydawanych przez Komitet. 2. Komitet dokonuje przeglądu praktyk nadzorczych państw członkowskich oraz ocenia na bieżąco ich konwergencję. Komitet przedstawia co roku sprawozdanie z dokonanych postępów i identyfikuje pozostałe do pokonania przeszkody. 3. Celem wspierania wspólnych koncepcji w zakresie nadzoru Komitet rozwija nowe, praktyczne narzędzia służące zwiększaniu konwergencji. Artykuł 5 1. Komitet monitoruje i ocenia rozwój sektora papierów wartościowych, a w razie potrzeby informuje Komitet Europej­ skich Organów Nadzoru Bankowego, Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Komisję. Komitet zapewnia informowanie ministerstw finansów i banków centralnych państw członkowskich o potencjalnych lub bliskich proble­ mach.


29.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 25/21

2. Co najmniej dwa razy w roku Komitet przedstawia Komisji oceny trendów w zakresie nadzoru ostrożnościowego w skali mikro, potencjalnych zagrożeń i słabości sektora papierów wartościowych. Komitet zamieszcza w tych ocenach klasyfikację głównych zagrożeń i słabości oraz wskazuje, w jakim zakresie mogą one być niebezpieczne dla stabilności systemu finansowego, a w razie potrzeby proponuje działania prewencyjne lub napra­ wcze. Rada jest informowana o tych ocenach. 3. Komitet ustanawia procedury umożliwiające szybkie reagowanie organom nadzoru. W stosownych przypadkach Komitet pomaga wypracować w ramach Wspólnoty wspólną ocenę organów nadzoru w sprawie zagrożeń oraz słabości, które mogą mieć negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego Wspólnoty. 4. Komitet w odpowiedni sposób uwzględnia rozwój sytuacji na poziomie międzysektorowym, zagrożenia i słabości, współ­ pracując przy tym ściśle z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Bankowego, Komitetem Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emery­ talnych oraz Komitetem Nadzoru Bankowego Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Artykuł 6 1. Komitet przyczynia się do rozwoju wspólnych praktyk nadzorczych w zakresie papierów wartościowych, jak również wspólnych praktyk nadzorczych na poziomie międzysekto­ rowym, współpracując przy tym ściśle z Komitetem Europej­ skich Organów Nadzoru Bankowego i Komitetem Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. 2. W tym celu ustanawia on w szczególności sektorowe i międzysektorowe programy szkoleń, ułatwia wymianę perso­ nelu oraz zachęca właściwe organy do częstszego korzystania z programów oddelegowania pracowników, wspólnych zespołów inspekcyjnych i wizytacji nadzorczych oraz innych narzędzi. 3. W stosownych przypadkach Komitet tworzy nowe instru­ menty w celu wspierania rozwoju wspólnych praktyk nadzor­ czych. 4. Komitet zacieśnia współpracę z organami nadzoru krajów trzecich, w szczególności poprzez ich udział we wspólnych programach szkoleń. Artykuł 7 1. Komitet składa się z wysokiego szczebla przedstawicieli krajowych organów władzy publicznej właściwych w zakresie

rynku papierów wartościowych, w tym UCITS.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 25 POZ 18 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L25 - 40 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 38 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 36 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 35 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 128/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 33 z 200929.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 127/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L25 - 28 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (1)

 • Dz. U. L25 - 23 z 200929.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiająca Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (1)

 • Dz. U. L25 - 17 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

 • Dz. U. L25 - 16 z 200929.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. o powołaniu czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

 • Dz. U. L25 - 14 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2009 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L25 - 9 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 19 do dnia 23 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L25 - 6 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu styczeń 2009 r.

 • Dz. U. L25 - 4 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 86/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L25 - 1 z 200929.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 85/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.