Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 250 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data ogłoszenia:2009-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 250 POZ 1

Strona 1 z 15
23.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI  (WE) NR  846/2009 z dnia 1 września 2009  r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady  (WE) nr  1083/2006 z  dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro­ pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun­ duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i  uchylające rozporządzenie  (WE) nr  1260/1999 (1), w  szczególności jego art.  44 akapit trzeci, art.  59 ust.  6, art.  66 ust.  3, art.  69 ust.  1, art. 70 ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 74 ust. 2 i art. 76 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie  (WE) nr  1080/2006 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia  5  lipca  2006  r. w  sprawie Europej­ skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i  uchylające rozporzą­ dzenie (WE) nr 1783/1999 (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2 akapit drugi i art. 13 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (3)

oraz kwalifikowalności efektywności energetycznej  i  in­ westycji w  energię odnawialną w  budownictwie mieszka­ niowym, należy dostosować niektóre przepisy rozporządzenia Komisji  (WE) nr  1828/2006 (3) do tych rozporządzeń. W trakcie stosowania rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 w  jego przepisach znaleziono wiele niespójności. Ze względu na pewność prawną, należy te niespójności usunąć. Jako że niektóre wymogi dotyczące działań informacyj­ nych  i  promocyjnych skierowanych do opinii publicznej były trudne do zastosowania w praktyce w przypadku nie­ których rodzajów działań, i  w  związku z  tym stanowiły nieproporcjonalnie obciążenie administracyjne dla benefi­ cjentów, należy zapewnić większą ich elastyczność. Ze względu na pewność prawną, bardziej elastyczne wymogi powinny również mieć zastosowanie do operacji i działań wybranych do współfinansowania od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1828/2006. Należy wyjaśnić, że w przypadku celu „Europejska współ­ praca terytorialna”, niektóre obowiązki instytucji zarządza­ jącej związane z  regularnym charakterem operacji  i  wydatków w  stosunku do zasad krajo­ wych  i  wspólnotowych spoczywają również na kontrole­ rach wyznaczonych zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Należy wyjaśnić, że roczne sprawozdanie audytowe i opi­ nia, jak również deklaracja zamknięcia  i  końcowe spra­ wozdanie audytowe muszą obejmować cały program oraz wszystkie wydatki związane z  programem kwalifikujące się do otrzymania wkładu z Europejskiego Funduszu Roz­ woju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpra­ ca terytorialna”.

(4)

Doświadczenia nabyte po rozpoczęciu okresu programo­ wania  2007-2013 wykazały konieczność uproszcze­ nia  i  wyjaśnienia niektórych przepisów dotyczących realizacji działań z  funduszy strukturalnych  i  Funduszu Spójności.

(6)

(2)

W świetle ostatnich zmian do rozporządzenia  (WE) nr  1083/2006 oraz rozporządzenia  (WE) nr  1080/2006, dotyczących odpowiednio niektórych przepisów w zakre­ sie zarządzania finansowego programami operacyjnymi

(1)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. (2)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 250 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.