Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 11

Strona 11 z 25

2 rozporządzenia podstawowego – propozycję kategorii osób, którym przyznaje się licencję przymusową oraz, w stosownych przypadkach, szczególne wymagania zwią­ zane z tą kategorią osób; f) propozycję należytego wynagrodzenia oraz podstawę użytą do jego obliczenia. 2. Wniosek o licencję przymusową, o której mowa w art. 29 ust. 5a rozporządzenia podstawowego, zawiera: a) wyznaczenie jako stron postępowania wnioskodawcy posia­ dającego prawa do patentu i sprzeciwiającego się posiadacza odmiany, o którą chodzi; b) nazwę odmiany (odmian) z podaniem gatunku; c) poświadczoną kopię zaświadczenia patentowego, zawierającą numer patentu i zastrzeżenie patentowe wynalazku biotech­ nologicznego, oraz organ wydający; d) propozycję rodzaju działań objętych licencją przymusową; e) propozycję należytego wynagrodzenia oraz podstawę użytą do jego obliczenia; f) stwierdzenie wymieniające powody, dla których dany wyna­ lazek biotechnologiczny stanowi znaczący postęp techniczny oraz ma duże znaczenie gospodarcze w porównaniu z chronioną odmianą, łącznie z faktami, dowodami i argumentami przedstawionymi na poparcie zgłaszanego wniosku; g) propozycję zasięgu terytorialnego licencji, który nie może przekraczać zasięgu terytorialnego patentu, o którym mowa w lit. c). 3. Wniosek o wzajemną licencję, o której mowa w art. 29 ust. 5a akapit drugi rozporządzenia podstawowego, zawiera: a) wyznaczenie jako stron postępowania wnioskodawcy posia­ dającego prawa do patentu i sprzeciwiającego się posiadacza odmiany, o którą chodzi;


Wspólnotowe licencje przyznawane przez urząd Sekcja 1 Przymusowe licencje określone w art. 29 rozporządzenia podstawowego Artykuł 37 Wnioski o przymusową licencję 1. Wniosek o przymusową licencję zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia podstawowego zawiera: a) wyznaczenie jako stron postępowania wnioskodawcy i sprzeciwiającego się posiadacza odmiany, o którą chodzi; b) nazwę odmiany (odmian) z podaniem gatunku;

24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/13

b) nazwę odmiany (odmian) z podaniem gatunku; c) poświadczoną kopię zaświadczenia patentowego, zawierającą numer patentu i zastrzeżenie patentowe wynalazku biotech­ nologicznego, oraz organ wydający; d) oficjalny dokument zaświadczający, że przymusowa licencja na opatentowany wynalazek biotechnologiczny została przy­ znana posiadaczowi prawa do ochrony odmian roślin; e) propozycję rodzaju działań objętych wzajemną licencją; f) propozycję należytego wynagrodzenia oraz podstawę użytą do jego obliczenia; g) propozycję zasięgu terytorialnego wzajemnej licencji, który nie może przekraczać zasięgu terytorialnego patentu, o którym mowa w lit. c). 4. Do wniosku o licencję przymusową dołączone są doku­ menty świadczące o nieskutecznym wniosku skierowanym przez wnioskodawcę do posiadacza prawa do ochrony odmian roślin o licencję umowną. Jeżeli wnioskodawcą o licencję przy­ musową jest Komisja lub państwo członkowskie na mocy art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Urząd może zrezyg­ nować z tego wymogu w przypadku siły wyższej. 5. Wniosek o licencję umowną uważa się za nieskuteczny w rozumieniu ust. 4, jeżeli: a) sprzeciwiający się posiadacz nie udzielił w rozsądnym okresie ostatecznej odpowiedzi osobie ubiegającej się o to prawo; lub b) sprzeciwiający się posiadacz odmówił przyznania licencji umownej osobie ubiegającej się o nią; lub c) sprzeciwiający się posiadacz zaproponował licencję osobie ubiegającej się o nią na ewidentnie nierozsądnych zasadni­ czych warunkach, łącznie z tymi, które wiążą się z uiszczeniem opłat licencyjnych, bądź na warunkach, które rozważane jako całość są ewidentnie nierozsądne. Artykuł 38 Badanie wniosku o licencję przymusową 1. Postępowanie ustne i składanie zeznań odbywają się w zasadzie łącznie podczas jednego przesłuchania. 2. Nie dopuszcza się wniosków o następne przesłuchanie, z wyjątkiem wniosków wynikających z okoliczności, które uległy zmianie w czasie przesłuchania lub po jego zakończeniu. 3. Przed podjęciem decyzji Urząd zaprasza zainteresowane strony do zawarcia polubownego układu w sprawie licencji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.