Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 25

2. Przestrzeganie warunków określonych w licencji przymu­ sowej oraz w decyzji o przyznaniu licencji uważa się za „okoliczność” w rozumieniu art. 29 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. 3. Urząd zapewnia, że osoba, której przyznano licencję przy­ musową, nie może podejmować działań prawnych w sprawie naruszenia wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, chyba że posiadacz odmówił lub zaniechał podjęcia takich działań w ciągu dwóch miesięcy od wystosowania żądania w tej sprawie. Artykuł 43 Kategoria osób spełniających szczególne wymagania określone w art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego 1. Każda osoba zamierzająca korzystać z licencji przymu­ sowej, która mieści się w kategorii osób spełniających szcze­ gólne wymagania określone w art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, zgłasza swój zamiar Urzędowi i posiadaczowi listem poleconym z potwierdzeniem doręczenia. Zgłoszenie obejmuje: a) nazwę i adres tej osoby, zgodnie z wymogami ustanowio­ nymi dla stron postępowania na podstawie art. 2 niniejszego rozporządzenia; b) oświadczenie dotyczące faktów, spełniające szczególne wymagania; c) oświadczenie przedstawiające działania, które będzie się wykonywać; oraz d) zapewnienie, że osoba dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi oraz informacje na temat jej technicznej zdol­ ności do korzystania z licencji przymusowej. 2. Na żądanie Urząd wpisuje osobę do rejestru wspólnoto­ wych praw do ochrony odmian roślin, jeżeli osoba ta spełniła warunki związane z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Osoba ta nie może korzystać z licencji przymusowej przed wpisaniem do rejestru. O wpisaniu powiadamia się tę osobę i posiadacza.


5. Licencję przymusową można przenieść tylko łącznie z tą częścią przedsiębiorstwa, która korzysta z licencji, lub w przypadku określonym w art. 29 ust. 5 rozporządzenia

24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/15

3. Artykuł 42 ust. 3 stosuje się mutatis mutandis do osoby wpisanej do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu. Jakiekolwiek orzeczenie lub inne zakończenie prawnego działania w stosunku do aktu naruszenia stosuje się do innych wpisanych osób lub tych, które zostaną wpisane. 4. Wpis określony w ust. 2 można skreślić wyłącznie w sytuacji, gdy szczególne wymagania ustanowione w decyzji o przyznaniu licencji przymusowej lub finansowe i techniczne zdolności ustalone na podstawie ust. 2 uległy zmianie po upływie roku od przyznania licencji przymusowej i w trakcie okresu określonego w decyzji o przyznaniu. O skreśleniu wpisu powiadamia się wpisaną osobę i posiadacza.

Sekcja 2

cego się o terminie złożenia podstaw odwołania; nie można usprawiedliwić jakiegokolwiek pominięcia takiego zawiado­ mienia.

Artykuł 47 Udział jako strony w postępowaniu odwoławczym 1. Kopię zawiadomienia o odwołaniu opatrzonego numerem referencyjnym i datą jego otrzymania Urząd przesyła natych­ miast stronom w postępowaniu odwoławczym, które biorą udział w postępowaniu przed Urzędem.

Prawa korzystania określone w art. 100 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Artykuł 44 Prawa korzystania określone w art. 100 rozporządzenia podstawowego ust. 2

2. Strony postępowania określone w ust. 1 mogą ingerować jako strony w postępowaniu odwoławczym po dwóch miesią­ cach od przesłania kopii zawiadomienia o odwołaniu.

Artykuł 48 Rola Urzędu 1. Organ Urzędu wymieniony w art. 70 ust. 1 rozporzą­ dzenia podstawowego i przewodniczący Izby Odwoławczej zapewniają wewnętrzne środki przygotowawcze, aby Izba Odwoławcza mogła rozpatrzyć sprawę bezpośrednio po jej przekazaniu; w szczególności przewodniczący przed przekaza­ niem sprawy wybiera dwóch członków zgodnie z art. 46 ust. 2 tego rozporządzenia i wyznacza sprawozdawcę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.