Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 14

Strona 14 z 25

1. Żądania umownego niewyłącznego prawa korzystania od nowego posiadacza na podstawie art. 100 ust. 2 rozporządzenia podstawowego dokonuje się w przypadku dawnego posiadacza w ciągu dwóch miesięcy lub – w przypadku osoby posiadającej prawo do korzystania – w ciągu czterech miesięcy od otrzy­ mania zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. 2. Do wniosku o prawo korzystania, przyznawane na podstawie art. 100 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołą­ czone są dokumenty poświadczające nieskuteczne żądanie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu. Przepisy art. 37 ust. 1 lit. a), b), c) i art. 37 ust. 5, art. 38, art. 39 ust. 3, art. 40 z wyjątkiem lit. f), art. 41 ust. 3 i 4 i art. 42 niniejszego rozporządzenia stosuje się mutatis mutandis.


TYTUŁ III POSTĘPOWANIE PRZED IZBĄ ODWOŁAWCZĄ

2. Organ Urzędu wymieniony w art. 70 ust. 1 rozporzą­ dzenia podstawowego przed przekazaniem sprawy przesyła natychmiast kopię dokumentów otrzymanych przez stronę w postępowaniu odwoławczym do innych stron postępowania odwoławczego.

3. Prezes Urzędu przed przekazaniem sprawy zarządza ogło­ szenie informacji określonej w art. 89.

Artykuł 45 Treść zawiadomienia o odwołaniu Zawiadomienie o odwołaniu zawiera: a) wyznaczenie odwołującego się jako strony w postępowaniu odwoławczym zgodnie z art. 2; b) numer referencyjny decyzji, od której wnosi się odwołanie, i określenie zakresu, o który ubiega się w zmianie lub unie­ ważnieniu decyzji. Artykuł 46 Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o odwołaniu W przypadku gdy Urząd otrzyma zawiadomienie o odwołaniu, opatruje je numerem referencyjnym postępowania odwoław­ czego i datą otrzymania przez Urząd i zawiadamia odwołują­ 2. W przypadku gdy odwołanie wniesiono od decyzji Urzędu, przeciwko której podjęto również działanie na mocy art. 74 rozporządzenia podstawowego, Izba Odwoławcza za zgodą odwołującego się przekazuje dalej odwołanie jako skargę Artykuł 49 Odrzucenie odwołania jako niedopuszczalnego 1. Jeżeli odwołanie nie spełnia przepisów rozporządzenia podstawowego, w szczególności jego art. 67, 68 i 69, lub przepisów niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 45, Izba Odwoławcza informuje o tym odwołującego się i wymaga od niego usunięcia znalezionych braków, jeżeli to możliwe, w okresie, który może określić. Jeżeli odwołanie nie zostanie poprawione w stosownym czasie, Izba Odwoławcza odrzuca je jako niedopuszczalne.

L 251/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; jeżeli odwołujący się nie udziela zgody, Izba odrzuca odwołanie jako niedopuszczalne. W przypadku przekazania odwołania do Trybunału Sprawiedliwości takie odwołanie uważa się za wniesione do Trybunału Sprawiedliwości z dniem otrzymania przez Urząd na mocy art. 46 niniejszego rozporządzenia. Artykuł 50 Postępowanie ustne 1. Po przekazaniu sprawy przewodniczący Izby Odwoław­ czej wzywa bez opóźnienia strony w postępowaniu odwoław­ czym do postępowania ustnego, jak przewidziano w art. 77 rozporządzenia podstawowego, i zwraca ich uwagę na treść art. 59 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 2. Postępowanie ustne i składanie zeznań odbywają się w zasadzie podczas jednego przesłuchania. 3. Nie dopuszcza się wniosków o następne przesłuchania, z wyjątkiem wniosków wynikających z okoliczności, które uległy zmianie w czasie przesłuchania lub po jego zakończeniu. Artykuł 51 Rozpatrywanie odwołań Jeżeli nie postanowiono inaczej, do postępowania odwoław­ czego stosuje się mutatis mutandis przepisy odnoszące się do postępowania przed Urzędem; strony postępowania uważa się w tym przypadku za strony w postępowaniu odwoławczym. Artykuł 52 Decyzja w sprawie odwołania 1. Decyzję w sprawie odwołania wysyła się na piśmie stronom w postępowaniu odwoławczym w ciągu trzech miesięcy od zakończenia postępowania ustnego, za pomocą środków przewidzianych w art. 64 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.