Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 25

3. 2. Decyzję podpisuje przewodniczący Izby Odwoławczej i sprawozdawca wyznaczony na podstawie art. 48 ust. 1. Decyzja obejmuje: a) stwierdzenie, że decyzję wydała Izba Odwoławcza; b) datę podjęcia decyzji; c) nazwiska przewodniczącego i innych członków Izby Odwo­ ławczej biorących udział w postępowaniu odwoławczym; d) nazwy stron w postępowaniu odwoławczym i nazwiska ich pełnomocników; e) oświadczenie dotyczące zagadnień, których dotyczy decyzja;

f) streszczenie faktów;


g) podstawy, na których oparto decyzję;

h) zarządzenie Izby Odwoławczej, łącznie, jeżeli to konieczne, z decyzją dotyczącą przesądzenia w sprawie kosztów lub zwrotu opłat.

3. Pisemnej decyzji Izby Odwoławczej towarzyszy stwier­ dzenie możliwości dalszego odwołania, łącznie z terminem wniesienia takiego dalszego odwołania. Strony w postępowaniu odwoławczym nie mogą powoływać się na opuszczenie tego stwierdzenia.

TYTUŁ IV PRZEPISY OGÓLNE ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM ROZDZIAŁ I

Decyzje, zawiadomienia i dokumenty Artykuł 53 Decyzje 1. Każdą decyzję Urzędu podpisuje członek personelu z podaniem swego nazwiska, należycie upoważniony przez prezesa Urzędu zgodnie z art. 35 rozporządzenia podstawo­ wego.

2. Decyzja może być wydana ustnie, gdy przed Urzędem odbywało się postępowanie ustne. Następnie dostarcza się decyzję na piśmie stronom postępowania zgodnie z art. 64.

3. Decyzjom Urzędu podlegającym odwołaniu na mocy art. 67 rozporządzenia podstawowego lub bezpośredniemu środ­ kowi odwoławczemu na podstawie art. 74 tego rozporządzenia towarzyszy stwierdzenie możliwości odwołania lub bezpośred­ niego środka odwoławczego, łącznie z terminem ustalonym dla wniesienia takiego odwołania lub bezpośredniego środka odwo­ ławczego. Strony postępowania nie mogą powoływać się na opuszczenie tego stwierdzenia.

4. Poprawia się błędy językowe, błędy pisarskie i oczywiste pomyłki w decyzjach Urzędu.

Artykuł 54 Świadectwo wspólnotowej ochrony odmian roślin 1. W przypadku gdy Urząd przyznaje wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin, wydaje łącznie z decyzją w tej sprawie świadectwo wspólnotowej ochrony odmian roślin jako dowód przyznania.

24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/17

2. Urząd wydaje świadectwo wspólnotowej ochrony odmian roślin w dowolnym urzędowym języku lub językach Unii Euro­ pejskiej, żądanych przez posiadacza.

3. Urząd może na żądanie wydać upoważnionej osobie kopię, jeżeli stwierdzi, że świadectwo oryginalne zgubiono lub zniszczono.

4. Jeżeli dokumentu nie podpisano należycie, jeśli otrzymany dokument jest niekompletny lub nieczytelny, lub jeśli Urząd ma wątpliwości co do ścisłości dokumentu, Urząd przekazuje nadawcy odpowiednią informację i wzywa go do przedłożenia oryginału dokumentu podpisanego zgodnie z ust. 3 lub do ponownego przesłania kopii oryginału w terminie jednego miesiąca.

Artykuł 55 Komunikaty Każdy komunikat Urzędu lub urzędu badającego zawiera nazwisko właściwego członka personelu, chyba że postano­ wiono inaczej.

W przypadku gdy powyższe żądanie zostaje spełnione we wska­ zanym terminie, datę odbioru podpisanego dokumentu lub jego ponownego przesłania uważa się za datę odbioru pierwotnego dokumentu. W przypadku gdy to żądanie nie zostaje spełnione we wskazanym terminie, uznaje się, że nie otrzymano doku­ mentu.

Artykuł 56 Prawo do bycia wysłuchanym 1. Jeżeli Urząd stwierdza, że nie może podjąć decyzji w pożądanym terminie, to zawiadamia stronę postępowania o odnotowanych brakach i wymaga od niej usunięcia tych braków w terminie, który może określić. Jeżeli odnotowanych i zakomunikowanych braków nie usunięto w porę, Urząd przy­ stępuje do podjęcia decyzji.

5. Takie dokumenty, o których należy powiadomić inne strony postępowania oraz dany urząd badający, albo doku­ menty związane z dwoma lub więcej wnioskami o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin lub prawo korzystania należy składać w wystarczającej liczbie kopii. Braku­ jące kopie wykonuje się na koszt strony postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.