Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 16

Strona 16 z 25

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do dokumentów przed­ kładanych w sposób elektroniczny.

2. Jeżeli Urząd otrzymuje spostrzeżenia od strony postępo­ wania, to zawiadamia o tych spostrzeżeniach pozostałe strony postępowania i wymaga od nich, jeżeli to konieczne, odpo­ wiedzi w terminie, który może określić. Jeżeli odpowiedzi nie otrzymano w porę, Urząd może pominąć każdy dokument otrzymany później.

Artykuł 58 Dokumentacja dowodowa 1. Dowody z prawomocnych wyroków lub decyzji innych niż decyzje wydane przez Urząd, lub inną dokumentację dowo­ dową przedkładaną przez strony postępowania, można dostar­ czać, przedkładając niepoświadczone kopie.


Artykuł 57 Dokumenty składane przez strony postępowania 1. Wszelkie dokumenty składane przez stronę postępowania przedkłada się za pośrednictwem poczty, osobiście lub w sposób elektroniczny.

2. W przypadku gdy Urząd ma wątpliwości co do autentycz­ ności dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może zażądać przedłożenia oryginałów lub poświadczonych kopii.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów drogą elektro­ niczną ustala prezes Urzędu.

ROZDZIAŁ II

Postępowanie ustne i składanie zeznań 2. Za datę odbioru jakiegokolwiek dokumentu złożonego przez strony postępowania uważa się datę rzeczywistego złożenia w siedzibie Urzędu lub, w przypadku dokumentu złożonego w sposób elektroniczny, datę otrzymania dokumentu przez Urząd drogą elektroniczną. Artykuł 59 Wezwania do postępowania ustnego 1. Strony postępowania wzywa się do postępowania ustnego, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia podstawowego, zwracając ich uwagę na poniższy ust. 2. Stronom postępowania daje się przynajmniej jednomiesięczny termin od dostarczenia wezwania, chyba że strony postępowania i Urząd zgodzą się na krótszy okres.

3. Z wyjątkiem dokumentów w załącznikach, każdy doku­ ment złożony przez strony postępowania muszą podpisać te strony lub ich pełnomocnicy.

W przypadku gdy dokument jest przedkładany Urzędowi w sposób elektroniczny, zawiera on podpis elektroniczny.

2. Jeżeli strona postępowania, która w porę otrzymała wezwanie do postępowania ustnego, nie zjawi się jako wezwana, postępowanie można prowadzić bez niej.

L 251/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

Artykuł 60 Składanie zeznań w Urzędzie 1. W przypadku gdy Urząd uważa za konieczne wysłuchanie ustnych dowodów stron postępowania, świadków lub biegłych albo przeprowadzenie inspekcji, podejmuje decyzję w tej sprawie, przedstawiając środki zmierzające do uzyskania dowodów, stosowne fakty, które będą sprawdzone, oraz czas i miejsce przesłuchania lub inspekcji. Jeżeli zeznania ustnego świadków lub biegłych żąda strona postępowania, decyzja Urzędu przedstawia okres czasu, w którym strona postępowania składająca żądanie musi zapoznać Urząd z nazwiskami i adresami świadków i biegłych, których strona postępowania chce przesłuchać.

a) dokładny opis jego zadania;

b) ustanowiony termin przesłania sprawozdania;

c) nazwy stron postępowania;

d) szczegóły praw, do których może się on odwołać zgodnie z art. 62 ust. 2, 3 i 4.

2. Stronie postępowania, świadkowi lub biegłemu daje się przynajmniej jednomiesięczny termin od dostarczenia wezwania złożenia zeznania, chyba że Urząd i oni zgodzą się na krótszy okres. Wezwanie zawiera:

3. Do celów sprawozdania biegłego Urząd może wymagać od urzędu badającego przeprowadzenia badania technicznego danej odmiany, aby uzyskać materiał zgodny z danymi wska­ zówkami. Urząd może, jeżeli to konieczne, wymagać także materiału od stron postępowania lub od stron trzecich.

a) wyciąg z decyzji, o której mowa w ust. 1, wskazujący w szczególności datę, czas i miejsce zarządzonego docho­ dzenia i określenie faktów związanych ze stronami postępo­ wania, świadkami i biegłymi, którzy będą przesłuchani;

4. Stronom postępowania dostarcza się kopię i, jeżeli to stosowne, tłumaczenie każdego pisemnego sprawozdania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.