Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 19

Strona 19 z 25

2. Jeżeli termin upływa w dniu, w którym następuje przerwa lub późniejsze przesunięcie w dostarczaniu poczty w państwie członkowskim lub między państwem członkowskim a Urzędem, termin przedłuża się do pierwszego dnia następu­ jącego po końcu okresu przesunięcia lub przerwy w dostarczaniu poczty stronom postępowania zamieszkującym lub mającym swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działal­ ności w danym państwie członkowskim, lub które wyznaczyły pełnomocnika z siedzibą w tym państwie. Jeżeli dane państwo członkowskie jest państwem, w którym mieści się Urząd, przepis ten stosuje się do wszystkich stron postępowania. Okres trwania przerwy lub przesunięcia określa i ogłasza prezes Urzędu.


4. W przypadku gdy termin wyrażono jako rok lub pewną liczbę lat, wygasa on w stosownym następnym roku, w miesiącu o tej samej nazwie i w dniu o tej samej liczbie, co miesiąc i dzień, w którym nastąpiło zdarzenie; gdy odpo­ wiedni kolejny miesiąc nie ma dnia noszącego tę samą liczbę, termin wygasa ostatniego dnia tego miesiąca.

W odniesieniu do dokumentów przedkładanych w sposób elek­ troniczny akapit pierwszy stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których ma miejsce przerwa w połączeniu Urzędu z elektronicznymi środkami komunikacji.

3. Ustępy 1 i 2 stosuje się mutatis mutandis do instytucji krajowych lub do urzędów podporządkowanych wyznaczonych na podstawie art. 30 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, jak również do urzędów badających.

5. W przypadku gdy termin wyrażono jako jeden miesiąc lub pewną liczbę miesięcy, wygasa on w stosownym następnym miesiącu, w dniu o tej samej liczbie, co dzień, w którym nastą­ piło zdarzenie; gdy odpowiedni kolejny miesiąc nie ma dnia noszącego tę samą liczbę, termin wygasa ostatniego dnia tego miesiąca.

Artykuł 72 Przerwa w postępowaniu 1. Postępowanie przed Urzędem przerywa się:

6. W przypadku gdy termin wyrażono jako jeden tydzień lub pewną liczbę tygodni, wygasa on w odpowiednim kolejnym tygodniu, w dniu o tej samej nazwie, co dzień, w którym nastą­ piło omawiane zdarzenie.

a) w przypadku śmierci lub niezdolności prawnej wniosko­ dawcy o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin lub jego posiadacza albo wnioskodawcy o prawo korzystania przyznawane przez Urząd, lub osoby uprawnionej do posia­ dania takiego prawa korzystania, lub pełnomocnika której­ kolwiek z tych stron; lub

Artykuł 70 Czas trwania terminów W przypadku gdy rozporządzenie podstawowe albo niniejsze rozporządzenie określa termin, który ma ustalić Urząd, termin ten nie może być krótszy niż miesiąc, ani dłuższy niż trzy b) w przypadku niespodziewanej prawnej przeszkody w kontynuacji postępowania przed Urzędem przez taką osobę, spowodowanej jakimś działaniem przeciwko jej włas­ ności.

24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/21

2. W przypadku gdy do stosownego rejestru wpisano konieczne szczegóły dotyczące tożsamości osoby upoważnionej do kontynuowania postępowania w nim jako strona lub jej pełnomocnik, Urząd powiadamia tę osobę i pozostałe strony postępowania, że postępowanie podejmie na nowo w dniu określonym przez Urząd.

mocnictwa do włączenia do akt w okresie, który Urząd może określić, chyba że postanowiono inaczej. Jeżeli pełnomocnictw nie złożono w porę, każde działanie podjęte przez pełnomoc­ nika w postępowaniu uważa się za niebyłe.

3. Terminy będące w mocy rozpoczynają się ponownie z dniem, w którym wznowiono postępowanie.

2. Pełnomocnictwa mogą obejmować jedno lub więcej postę­ powań, składa się je w odpowiedniej liczbie kopii. Można składać ogólne pełnomocnictwa umożliwiające pełnomocnikowi działanie we wszystkich postępowaniach dotyczących strony, która je wydała. Wystarczający jest pojedynczy dokument obej­ mujący ogólne pełnomocnictwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.