Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 25

(1) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1. (2) Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 37. (3) Zob. załącznik II.

Przepisy ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Ochrony Odmian Roślin,

L 251/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

pierwszy, chyba że strona postępowania określa jeden z pozostałych adresów jako adres do doręczeń.

TYTUŁ I STRONY POSTĘPOWANIA, URZĄD I URZĘDY BADAJĄCE ROZDZIAŁ I


Prezes Urzędu określa szczegółowe dane dotyczące adresu, w tym wszelkie istotne szczegóły dotyczące innych kanałów transmisji danych.

Strony postępowania Artykuł 1 Strony postępowania 1. Stronami postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin, zwanym dalej „Urzędem”, mogą być następujące osoby: 4. W przypadku gdy strona postępowania jest osobą prawną, określa ją także nazwa i adres osoby fizycznej reprezentującej prawomocnie stronę postępowania na mocy odpowiedniego krajowego ustawodawstwa. Przepisy ust. 2 stosuje się odpo­ wiednio do takiej osoby fizycznej.

a) wnioskujący o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin;

Urząd może zezwolić na odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego zdanie pierwsze.

b) sprzeciwiający się, określony w art. 59 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, zwanego dalej „rozporządzeniem podsta­ wowym”;

5. W przypadku gdy stroną postępowania jest Komisja lub państwo członkowskie, powiadamiają one o pełnomocniku w każdym postępowaniu, w którym biorą udział.

c) posiadacz lub posiadacze wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, zwani dalej „posiadaczami”;

Artykuł 3 Języki stron postępowania 1. Językiem stosowanym przez stronę postępowania aż do wydania przez Urząd ostatecznej decyzji jest jeden z urzędowych języków Unii Europejskiej, wybrany przez stronę postępowania i użyty w pierwszym dokumencie złożonym do Urzędu i podpisanym w tym celu.

d) jakakolwiek osoba, której wniosek lub żądanie stanowi wstępny warunek podjęcia decyzji przez Urząd.

2. Urząd na pisemne żądanie może zezwolić na udział w postępowaniu jakiejkolwiek osobie, innej niż określono w ust. 1, której ono dotyczy bezpośrednio i osobiście.

3. Za osobę w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się każdą osobę fizyczną lub prawną oraz organ określony jako osoba prawna zgodnie z odpowiednimi przepisami.

2. Jeżeli strona postępowania składa dokument podpisany w tym celu w jakimkolwiek innym urzędowym języku Unii Europejskiej niż użyty na podstawie ust. 1, dokument ten uznaje się za dostarczony, gdy Urząd otrzyma jego tłumaczenie dostarczone przez inne instytucje. Urząd może zezwolić na odstępstwa od tego wymagania.

Artykuł 2 Oznaczenie stron postępowania 1. Stronę postępowania oznacza jej nazwa i adres.

2. Nazwę osoby fizycznej stanowi jej nazwisko i imiona. Nazwy osób prawnych i przedsiębiorstw lub firm stanowią ich urzędowe oznaczenia.

3. Jeżeli strona używa języka innego niż urzędowy język Unii Europejskiej używany przez właściwych członków perso­ nelu Urzędu, lub przez pozostałe strony postępowania, i zamierza tego języka używać w postępowaniu ustnym, zapewnia tłumaczenie symultaniczne na ten język urzędowy. Jeżeli nie zapewniono takiego tłumaczenia, prowadzi się dalej postępowanie w językach używanych przez właściwych członków personelu Urzędu i przez pozostałe strony postępo­ wania.

3. Adresy zawierają wszystkie stosowne informacje administ­ racyjne, łącznie z nazwą państwa, w którym strona postępo­ wania zamieszkuje lub w którym mieści się jej siedziba lub miejsce prowadzenia działalności. Dla każdej strony postępo­ wania wskazuje się tylko jeden adres; jeżeli wskazano kilka adresów, bierze się pod uwagę tylko adres wymieniony jako

Artykuł 4 Języki w postępowaniu ustnym i w składaniu zeznań 1. Każda strona postępowania i każdy świadek lub biegły składający zeznanie w postępowaniu ustnym może używać każdego z urzędowych języków Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.