Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 22

Strona 22 z 25

Sekcja 2 Przechowywanie dokumentów, jawna kontrola dokumentów i uprawianych odmian Artykuł 83 Przechowywanie akt 1. Dokumenty związane z postępowaniem przechowuje się w aktach w postaci oryginałów bądź kopii, przypisując do tego postępowania numer referencyjny, z wyjątkiem przechowywa­ nych oddzielnie dokumentów, które wiążą się z wyłączeniem albo ze sprzeciwem wobec członków Izby Odwoławczej, perso­ nelu Urzędu lub odpowiedniego urzędu badającego. 2. Urząd przechowuje jedną kopię akt, o których mowa w ust. 1 (kopia akt), którą uważa się za prawdziwą i kompletną kopię akt. Urząd badający może przechowywać kopię dokumentów związanych z takim postępowaniem (kopia kontrolna), ale zapewnia dostarczenie tych oryginałów, których nie ma Urząd. 3. Składane przez strony postępowania oryginały doku­ mentów, które stanowią podstawę akt elektronicznych, można niszczyć po upływie okresu następującego po ich przyjęciu przez Urząd. 4. Prezes Urzędu ustala szczegóły dotyczące formy przecho­ wywania akt, okresu ich przechowywania i okresu, o którym mowa w ust. 3. Artykuł 84


2. Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do wszczęcia działań w sprawie żądań określonych w art. 98 i 99 rozporządzenia podstawowego i do ostatecznej decyzji lub jakiegokolwiek zakończenia takich działań.

3. Jeżeli odmiany rozpoznano jako odpowiednio macierzyste i zasadniczo pochodne, żądania zapisu wszystkich stron postę­ powania można dokonać łącznie lub oddzielnie. W przypadku żądania tylko jednej strony postępowania do żądania dodaje się wystarczająco udokumentowane dowody działań określonych w art. 87 ust. 2 lit. h) rozporządzenia podstawowego zastępu­ jące żądanie innej strony.

4. W przypadku gdy wyrażono żądanie zapisu umownego wyłącznego prawa korzystania lub wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanego jako zabezpieczenie lub jako przedmiot praw rzeczowych, do takiego żądania dodaje się wystarczająco udokumentowane dowody.

Artykuł 82 Jawna kontrola rejestrów 1. Rejestry są dostępne dla jawnej kontroli w siedzibie Urzędu.

Dostęp do dokumentów przechowywanych w Urzędzie 1. Rada Administracyjna przyjmie praktyczne ustalenia niezbędne do umożliwienia dostępu do dokumentów przecho­ wywanych w Urzędzie, w tym do rejestrów. 2. Rada Administracyjna podejmie decyzję w sprawie kate­ gorii dokumentów, które zostaną bezpośrednio podane do publicznej wiadomości w drodze publikacji, w tym publikacji drogą elektroniczną. Artykuł 85 Kontrola upraw odmian 1. Żądanie kontroli upraw odmian kieruje się na piśmie do Urzędu. Urząd badający za zgodą Urzędu organizuje dostęp do poletek badawczych. 2. Bez uszczerbku dla art. 88 ust. 3 rozporządzenia podsta­ wowego na ogólny dostęp do poletek badawczych nie mogą wpływać przepisy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że wszystkie uprawiane odmiany opatrzone są kodami, że uprawniony urząd badający podjął uznane przez Urząd stosowne środki przeciw jakiemukolwiek usunięciu materiału i że podjęto wszelkie konieczne kroki w celu ochrony praw wnioskodawcy o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin lub posiadacza tego prawa.

Dostęp do rejestrów oraz zawartych w nich dokumentów przy­ znany jest na tych samych warunkach i zgodnie z tymi samymi przepisami co dostęp do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu w rozumieniu art. 84.

2.

Kontrola rejestrów na miejscu odbywa się nieodpłatnie.

Sporządzenie i wydawanie wyciągów z rejestru w jakiejkolwiek formie, która wymaga opracowania i przetwarzania danych, innej niż tylko wykonanie kopii dokumentu lub jego części, będzie podlegało opłacie administracyjnej.

3. Prezes Urzędu może zapewnić jawną kontrolę rejestrów w siedzibach instytucji krajowych lub w wyznaczonych podpo­ rządkowanych urzędach na podstawie art. 30 ust. 4 rozporzą­ dzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.