Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 24

Strona 24 z 25

24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/25

4. Urząd jest powiadamiany, kiedy i gdzie ma miejsce docho­ dzenie lub inne prawne środki, i zawiadamia o tym zaintereso­ wane strony postępowania, świadków i biegłych. 5. Właściwy sąd lub organ władzy, jeżeli żąda tego Urząd, zezwala na obecność zainteresowanego personelu Urzędu i pozwala im na stawianie pytań każdej osobie składającej zeznania bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego sądu lub organu władzy. 6. Wykonanie wniosków o udzielenie pomocy sądowej nie może dawać powodu do podnoszenia opłat lub jakiegokolwiek rodzaju kosztów. Mimo to państwo członkowskie, w którym wykonuje się wniosek o udzielenie pomocy sądowej, ma prawo żądać od Urzędu zwrotu wszelkich opłat uiszczanych biegłym i tłumaczom oraz tych kosztów, które powstają w postępowaniu zgodnie z ust. 5.


TYTUŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 93 Rozporządzenie (WE) nr 1239/95 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. Artykuł 94 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 251/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

ZAŁĄCZNIK I 1. Wynagrodzenie płatne świadkom i biegłym dotyczące wydatków na podróż i pobyt na podstawie art. 62 ust. 2 oblicza się następująco:

1.1. Wydatki na podróż: Za przejazd docelowy i powrotny między miejscem zamieszkania lub siedziby a miejscem, w którym odbywa się postępowanie ustne lub składanie zeznań: a) koszt przejazdu koleją pierwszą klasą, łącznie ze zwykłymi dodatkami przejazdowymi wypłaca się, gdy całkowita odległość najkrótszą drogą kolejową nie przekracza 800 km; b) koszt przelotu klasą turystyczną wypłaca się, gdy całkowita odległość najkrótszą drogą kolejową przekracza 800 km lub gdy najkrótsza droga wymaga przebycia morza. 1.2. Za wydatki na pobyt płaci się w równowartości dziennej diety urzędników, jak ustanowiono w art. 13 załącznika VII regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. 1.3. W przypadku gdy świadka lub biegłego wzywa się na postępowanie przed Urzędem, otrzymuje on razem z wezwaniem polecenie podróży zawierające szczegóły dotyczące kwot płatnych na podstawie ppkt 1.1 i 1.2, łącznie z formularzem wniosku o zaliczkę na pokrycie wydatków. Zanim można wypłacić zaliczkę świadkowi lub biegłemu, jego uprawnienie musi poświadczyć członek personelu Urzędu, który zarządził złożenie zeznania, lub przewodniczącego odpowiedniej Izby Odwoławczej w przypadku postępowania odwoławczego. Dlatego formu­ larz wniosku należy następnie zwrócić Urzędowi do poświadczenia. 2. Wynagrodzenie płatne świadkowi w związku z utratą zarobków przewidziane w art. 62 ust. 3 oblicza się nastę­ pująco:

2.1. Jeżeli konieczna jest nieobecność świadka przez okres nie dłuższy niż 12 godzin, wynagrodzenie za utratę zarobków równa się jednej szóstej podstawowych miesięcznych poborów pracownika Urzędu na najniższym stopniu grupy zaszeregowania AD 12. 2.2. Jeżeli konieczna jest nieobecność świadka przez okres dłuższy niż 12 godzin, jest on uprawniony do dodatkowej zapłaty równej jednej szóstej podstawowych poborów określonych w ppkt 2.1 w odniesieniu do każdego rozpo­ czętego okresu dwunastogodzinnego. 3. Wynagrodzenia wypłacane biegłym, o których mowa w art. 62 ust. 3, określa się w każdym przypadku, biorąc pod uwagę propozycję danego biegłego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.