Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 25

— potwierdzanie wszelkich rozliczeń kosztów określonych w art. 77 niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

Urzędy badające Artykuł 13 Wyznaczanie urzędu badającego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia podstawowego

Sekcja 2 Izby Odwoławcze Artykuł 11 Izby Odwoławcze 1. Ustanawia się Izbę Odwoławczą w celu rozstrzygania o odwołaniach od decyzji określonych w art. 67 rozporządzenia podstawowego. Rada Administracyjna, gdy jest to konieczne, może na wniosek Urzędu ustanowić więcej Izb Odwoławczych. W takim przypadku określa ona tym samym podział zadań między Izbami Odwoławczymi.


1. W przypadku gdy Rada Administracyjna powierza właści­ wemu urzędowi w państwie członkowskim odpowiedzialność za badanie techniczne, prezes Urzędu powiadamia o wyznaczeniu ten urząd, zwany dalej „urzędem badającym”. Wyznaczenie wchodzi w życie z dniem powiadomienia przez prezesa Urzędu. Przepis stosuje się odpowiednio do odwołania urzędu badającego, zgodnie z art. 15 ust. 6 niniejszego rozpo­ rządzenia.

2. Każda Izba Odwoławcza składa się z członków o kwalifikacjach technicznych oraz prawniczych. Artykuł 6 ust. 2 i 3 stosuje się z niezbędnymi zmianami. Przewodni­ czącym jest członek o kwalifikacjach prawniczych.

2. Członkowi personelu urzędu badającego biorącemu udział w badaniu technicznym nie wolno czynić jakiegokolwiek nieupoważnionego użytku z dokumentów i informacji pozna­ nych przez niego w trakcie badania technicznego lub w związku z nim ani ujawnić tych dokumentów i informacji jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie. Członków tych obowiązek ten wiąże nadal po ukończeniu danego badania technicznego, po odejściu ze służby i po odwołaniu danego urzędu badającego.

3. Przewodniczący Izby Odwoławczej przydziela spraw­ dzenie odwołania jednemu z jej członków jako sprawozdawcy. Taki przydział może obejmować, gdy to stosowne, składanie zeznań.

3. Ustęp 2 stosuje się mutatis mutandis do materiału odmiany rośliny udostępnionego urzędowi badającemu przez wniosko­ dawcę.

4. Decyzje Izby Odwoławczej podejmuje się większością głosów członków.

4. Urząd monitoruje zgodność z ust. 2 i 3 i rozstrzyga o wyłączeniu lub sprzeciwach podnoszonych wobec członków personelu urzędów badających zgodnie z art. 81 ust. 2 rozpo­ rządzenia podstawowego.

Artykuł 12 Kancelaria Izby Odwoławczej 1. Prezes Urzędu tworzy kancelarię Izby Odwoławczej; członków personelu Urzędu wyłącza się z kancelarii, jeżeli uczestniczyli w postępowaniu odnoszącym się do decyzji będą­ cych przedmiotem odwołania. Artykuł 14 Wyznaczanie urzędu badającego, o którym mowa w art. 55 ust. 2 rozporządzenia podstawowego 1. W przypadku gdy Urząd zamierza powierzyć instytucjom odpowiedzialność za badanie techniczne odmian zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, przekazuje Radzie Administracyjnej do wyrażenia zgody uzasadnienie dotyczące technicznej przydatności takich instytucji, jak urząd badający.

2.

Zatrudnieni w kancelarii odpowiadają w szczególności za:

— sporządzanie protokołów z postępowania ustnego i ze skła­ dania zeznań na podstawie art. 63 niniejszego rozporzą­ dzenia,

— podział kosztów na podstawie art. 85 ust. 5 rozporządzenia podstawowego i art. 76 niniejszego rozporządzenia, oraz

2. W przypadku gdy Urząd zamierza utworzyć własny podporządkowany urząd do badania technicznego odmian zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, prze­ kazuje Radzie Administracyjnej do wyrażenia zgody uzasad­ nienie dotyczące technicznej i ekonomicznej stosowności utwo­ rzenia takiego podporządkowanego urzędu i jego umiejs­ cowienia.

24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/7

3. W przypadku gdy Rada Administracyjna wyraża zgodę na uzasadnienia, o których mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.