Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 25

2. W razie braku decyzji Rady Administracyjnej w sprawie wytycznych dotyczących badań prezes Urzędu może podjąć tymczasową decyzję w tej sprawie. Tymczasowa decyzja traci ważność w dniu podjęcia decyzji przez Radę Administracyjną. W przypadku gdy tymczasowa decyzja prezesa Urzędu odbiega od decyzji Rady Administracyjnej, nie ma to wpływu na badanie techniczne rozpoczęte przed decyzją Rady Administracyjnej. Rada Administracyjna może zadecydować inaczej, jeżeli naka­ zują tak okoliczności.


Artykuł 23 Uprawnienia prezesa Urzędu 1. W przypadku gdy Rada Administracyjna podejmie decyzję w sprawie wytycznych dotyczących badań, zawiera ona upoważnienie prezesa Urzędu do wprowadzania dodatkowych właściwości i ich przejawów w odniesieniu do odmiany.

2. W przypadku gdy prezes Urzędu czyni użytek z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, art. 22 ust. 2 stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 24 Zawiadamianie urzędów badających przez Urząd Zgodnie z art. 55 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Urząd przesyła kopie następujących dokumentów związanych z odmianą do urzędu badającego:

a) formularz wniosku, kwestionariusz techniczny i każdy dodatkowy dokument dostarczony przez wnioskodawcę zawierający informacje potrzebne do przeprowadzenia badania technicznego;

L 251/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

b) formularze wypełnione przez wnioskodawcę na podstawie art. 86 niniejszego rozporządzenia; c) dokumenty związane ze sprzeciwem opartym na stwier­ dzeniu, że nie spełniono warunków ustanowionych w art. 7, 8 i 9 rozporządzenia podstawowego. Artykuł 25 Współpraca między Urzędem a urzędem badającym Personel urzędu badającego odpowiedzialnego za badanie tech­ niczne i sprawozdawca wyznaczony zgodnie z art. 8 ust. 1 współpracują ze sobą we wszystkich fazach badania technicz­ nego. Współpraca obejmuje co najmniej następujące aspekty sprawy: a) monitorowanie przez sprawozdawcę przeprowadzania badania technicznego, łącznie z kontrolą miejsc z poletkami doświadczalnymi i metod stosowanych podczas badania; b) informacje urzędu badającego o szczegółach jakiegokolwiek wcześniejszego przekazania odmiany, nie naruszając innych dochodzeń Urzędu; oraz c) przedłożenie Urzędowi przez urząd badający okresowych sprawozdań z każdego okresu wegetacji. Artykuł 26 Forma sprawozdań z badania 1. Sprawozdanie z badania, o którym mowa w art. 57 rozporządzenia podstawowego, podpisuje odpowiedzialny członek personelu urzędu badającego. Sprawozdanie to wyraźnie uznaje wyłączne prawa Urzędu do rozporządzania wynikami badania zgodnie z art. 57 ust. 4 tego rozporządzenia. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się z niezbędnymi zmianami do wszelkich okresowych sprawozdań przekazywanych do Urzędu. Urząd badający wydaje bezpośrednio wnioskodawcy kopię każdego okresowego sprawozdania. Artykuł 27 Inne sprawozdania z badania 1. Sprawozdanie z badania dotyczące wyników każdego badania technicznego, które przeprowadzono lub które prze­ prowadza się do celów urzędowych w państwie członkowskim przez jeden z urzędów odpowiedzialnych za dany gatunek na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, może zostać uznane przez Urząd za wystarczającą podstawę do decyzji, pod warunkiem że: a) materiał dostarczony do badania technicznego spełnia normy, co do ilości i jakości, które mogą zostać ustano­ wione na podstawie art. 55 ust. 4 rozporządzenia podsta­ wowego;

b) badanie techniczne zostało przeprowadzone w sposób zgodny z opisem opracowanym przez Radę Administracyjną na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia podstawowego oraz zostało wykonane zgodnie z wydanymi wytycznymi dotyczącymi badań lub udzielonymi instrukcjami ogólnymi, na podstawie art. 56 ust. 2 tego rozporządzenia oraz art. 22 i 23 niniejszego rozporządzenia; c) Urząd miał możliwość monitorowania przeprowadzanego badania technicznego; oraz d) Urząd otrzymuje okresowe sprawozdanie z każdego sezonu wegetacji przed sprawozdaniem z badania, w przypadku gdy sprawozdanie końcowe nie jest bezpośrednio dostępne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.