Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3

Strona 1 z 25
24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (Wersja przekształcona)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ustanawiać w razie konieczności dodatkowe Izby Odwo­ ławcze.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 114, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Sprawozdania z badania wykonywane pod nadzorem władz państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, które jest członkiem Międzynarodowej Unii ds. Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), powinny stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Odmian Roślin (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporzą­ dzenie to powinno zostać przekształcone. Rozporządzenie (WE) nr 2100/94 („rozporządzenie podstawowe”) tworzy nowy wspólnotowy system ochrony odmian roślin ważny na całym obszarze Wspól­ noty. System taki powinien być stosowany w skuteczny sposób przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin („Urząd”), wspomagany przez urzędy badające w przeprowadzaniu technicznego badania danych odmian roślin i który sam może korzystać z usług wyznaczonych instytucji krajowych lub z ustanowionego w tym celu jednego ze swoich podpo­ rządkowanych urzędów. Z tego względu nieodzowne jest określenie stosunku między Urzędem i jego urzędami podporządkowanymi a urzędami badającymi i instytucjami krajowymi. Urząd powinien uiszczać urzędom badającym opłatę za przeprowadzenie badania technicznego na podstawie pełnego zwrotu poniesionych kosztów. Rada Administ­ racyjna powinna określić jednolite metody obliczania tych kosztów. Od decyzji Urzędu można się odwoływać do jego Izby Odwoławczej. Należy przyjąć przepisy dotyczące postę­ powania Izby Odwoławczej. Rada Administracyjna może

(12)

Należy zezwolić na stosowanie środków elektronicznych przy składaniu wniosków, sprzeciwów i odwołań oraz doręczaniu dokumentów przez Urząd. Ponadto Urząd powinien otrzymać możliwość wydawania w formie elektronicznej świadectw wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin. Publikowanie informacji dotyczą­ cych wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin również powinno być możliwe przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Wreszcie, należy zezwolić na elektroniczne przechowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem.

(2)

(8)

(3)

Prezes Urzędu powinien zostać upoważniony do okre­ ślania wszelkich niezbędnych szczegółowych ustaleń odnoszących się do stosowania elektronicznych środków komunikacji lub przechowywania.

(9)

Niektóre przepisy art. 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 i 100 rozporządzenia podstawo­ wego przewidują, że opracuje się lub będzie można opra­ cować szczegółowe przepisy w celu ich wykonywania. Należy opracować inne szczegółowe zasady w tym samym celu, jeżeli wymaga tego wyjaśnienie sprawy.

(10)

(4)

Wejście w życie przeniesienia wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin lub przeniesienia upoważnienia do nich należy określić w przepisach odnoszących się do zapisów w rejestrach.

(11) (5)

Przeprowadzono konsultacje z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 31 z 200924.9.2009

    Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.