Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 31

Strona 1 z 2
24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/31

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/715/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

jącego. Ponadto w rozporządzeniach tych wyznaczono państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które mają przedłożyć odpowiednie sprawozdania z oceny i zalecenia Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA) zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002. W przypadku chlortalu dimetylowego państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy była Grecja, a wszystkie istotne informacje przekazano dnia 31 października 2006 r. Uzupełnienie przedłożono w dniu 3 kwietnia 2008 r.

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowa­ dzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po noty­ fikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stop­ niowe badania tych substancji w ramach programu prac. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) określają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie, w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje chlortal dimetylowy. Wpływ chlortalu dimetylowego na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniach (WE) nr 451/2000 i (WE) nr 1490/2002 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamia­

(4)

(2)

(3)

Sprawozdanie z oceny zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz EFSA. Zgodnie z art. 11c rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 w ramach weryfi­ kacji skoncentrowano się na następujących częściach sprawozdania: toksyczności, znaczeniu metabolitu MPA i jego możliwym wypłukiwaniu do wody gruntowej. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przed­ stawił Komisji sprawozdanie w dniu 4 września 2008 r., a następnie ponownie w dniu 26 listopada 2008 r., w formie wniosków EFSA z przeglądu wybra­ nych części sprawozdania w ramach oceny zagrożeń stwarzanych przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej chlortalu dimetylowego (4). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 12 czerwca 2009 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego chlortalu dimetylowego, opra­ cowanego przez Komisję.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

(4) EFSA Scientific Report (2008), 156. Conclusion regarding the focused peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorthaldimethyl (sfinalizowane dnia 4 września 2008 r. i ponownie przedstawione dnia 26 listopada 2008 r.).

L 251/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

(5)

Podczas dokonywania oceny tej substancji czynnej usta­ lono, że jej metabolit MPA jest wypłukiwany do wody gruntowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 251 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 29 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

  • Dz. U. L251 - 3 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

  • Dz. U. L251 - 1 z 200924.9.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.