Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 252 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 2/2009 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2009-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 252 POZ 1

Strona 1 z 43
24.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA NR 2/2009 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-SZWAJCARIA z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej (2009/707/WE)


WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą a Konfederacją Szwajcarską podpisaną w Brukseli w dniu 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”,

(5)

carią a nowymi państwami członkowskimi, zanim przy­ stąpiły do Unii Europejskiej. Środki przejściowe powinny zapewnić okres przejściowy i zagwarantować bezpieczeń­ stwo prawne.

uwzględniając protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej, zwany dalej „protokołem nr 3”, w szczególności jego art. 39, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadzono zmiany do nomenklatury uregulowanej Konwencją w sprawie Zhar­ monizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (Zharmonizowanego Systemu). Ponieważ te zmiany nie miały na celu zmiany reguł pochodzenia, w celu utrzymania status quo niezbędne jest wprowa­ dzenie odpowiednich zmian do załącznika II do proto­ kołu nr 3.

Bułgaria i Rumunia, zwane dalej „nowymi państwami członkowskimi”, przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Po przystąpieniu nowych państw członkowskich towary pochodzące z tych państw wwożone do Szwajcarii w ramach Umowy powinny być traktowane jako towary pochodzenia wspólnotowego. Wymaga to wprowadzenia pewnych zmian technicznych do treści protokołu nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej. Handel pomiędzy nowymi państwami członkowskimi a Szwajcarią powinien zatem od dnia 1 stycznia 2007 r. podlegać Umowie w wersji zmienionej niniej­ szym aktem. Od tego dnia należy zatem zaprzestać stosowania umowy handlowej zawartej pomiędzy Szwaj­

(6)

Ze względu na ilość zmian, które mają zostać wprowa­ dzone do załączników II, IVa i IVb, dla przejrzystości należy zastąpić całość protokołu.

(2)

(7)

Protokół nr 3 ze zmianami powinien obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 r.,

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I ZMIANY W TREŚCI PROTOKOŁU

(4)

Artykuł 1 Reguły pochodzenia W protokole nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

L 252/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2009

1) w art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 skreśla się odniesienie do nowych państw członkowskich; 2) załącznik II zostaje zastąpiony tekstem załącznika i do niniejszej decyzji; 3) załącznik IVa i załącznik IVb zostają zastąpione tekstem załącznika II do niniejszej decyzji.

SEKCJA II POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

b) upoważnieni eksporterzy stosują obowiązujące na mocy tej umowy.

reguły

pochodzenia

Te upoważnienia należy zastąpić nowymi upoważnieniami wystawionymi zgodnie z warunkami Umowy najpóźniej w ciągu jednego roku od dnia przystąpienia. 3. Wnioski w sprawie późniejszej weryfikacji dowodu pochodzenia wystawionego na podstawie umów preferencyj­ nych lub niezależnych ustaleń, o których mowa w ust. 1 i 2, są przyjmowane przez właściwe organy celne w Szwajcarii lub w państwach członkowskich przez okres trzech lat po wysta­ wieniu danego dowodu pochodzenia i mogą być składane przez te organy w okresie trzech lat po przyjęciu przez organ celny dowodu pochodzenia dla potwierdzenia złożonych zgłoszeń przywozowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 252 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.