Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 880/2009 z dnia 7 września 2009 r. dotyczące wdrożenia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej, oraz zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2009-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

26.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 254/3

ZAŁĄCZNIK Niezależnie od zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej opisy słowne towarów mają charakter wyłącznie informacyjny; w kontekście niniejszego załącznika koncesje określa się na podstawie zakresu kodów CN obowiązujących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy wskazane są kody ex CN, koncesje należy określać przez zastosowanie kodu CN łącznie z odpowiadającym mu opisem.


W sekcji III części trzeciej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w załączniku 7 zatytułowanym „Kontyn­ genty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe organy wspólnotowe”, kontyngenty o numerach porząd­ kowych 10, 14, 28, 31, 101 i 103 zostają zastąpione następującymi kontyngentami:

„Lp. 1

Kod CN 2

Wyszczególnienie 3

Wielkość kontyngentu 4

Stawka celna (%) 5

Inne warunki 6

10

0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91

Mięso wysokiej jakości z bydła, bez kości, świeże lub schłodzone, odpo­ wiadające następującej definicji: »Wybrane kawałki uzyskane z wołów opasowych lub jałówek, które od chwili odstawienia od matki były karmione wyłącznie trawą pastwiskową. Tusze są sklasy­ fikowane jako tusze klasy ‘B’, o warstwie tłuszczu posiadającej oznaczenie ‘2’ lub ‘3’ zgodnie z urzędową klasyfikacją bydła usta­ nowioną przez Ministério da Agri­ cultura, Pecuária e Abastecimento (brazylijskie Ministerstwo ds. Rolnictwa, Zwierząt i Zasobów Żywności)«

10 000 t

20

Państwo dostarczające: Brazylia

14

0202 20 30 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 29 91

Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone, z bydła, zamrożone Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci »kompensowane« w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku Elementy określane jako »crop«, »chuck and blade« i »brisket« Pozostałe Gruba przepona i cienka przepona, zamrożone

63 703 t (waga mięsa z kością)

20 (*) 20 + 994,5 EUR/1 000 kg netto (**) 20 (*) 20 + 1 554,3 EUR/1 000 kg netto (**) 20 (*) 20 + 1 554,3 EUR/1 000 kg netto (**) 20 (*) 20 + 2 138,4 EUR/1 000 kg netto (**) 20 (*) 20 + 2 138,4 EUR/1 000 kg netto (**)

Przywożone mięso wykorzystywane jest do przetwórstwa (*) Jeżeli mięso przeznaczone jest do wytworzenia żywności konserwo­ wanej, która nie zawiera innych charakterystycznych składników niż wołowina i żelatyna (**) Jeśli mięso jest przeznaczone do wytwarzania produktów innych niż żywność konserwowana okre­ ślona powyżej Zgodnie z przepisami wspólnoto­ wymi ilość może być zamieniona na równoważną ilość mięsa wysokiej jakości

L 254/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2009

1

2

3

4

5

6

28

0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70

Kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone Bez kości Piersi i ich kawałki Pozostałe

18 000 t

0

Przydzielony państwom dostarcza­ jącym, jak następuje: — Brazylia 9 600 t — Tajlandia 5 100 t — Pozostałe 3 300 t

31

0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80

Kawałki indyków, zamrożone Bez kości Połówki lub ćwiartki Pozostałe

7 485 t

0

Przydzielony państwom dostarcza­ jącym, jak następuje: — Brazylia 4 300 t — Pozostałe 3 185 t

103

1701 11 10

Surowy cukier trzcinowy, do rafi­ nacji

310 124 t

9,8 EUR/100 kg netto (*)

(*) Niniejszą stawkę stosuje się do cukru surowego o uzysku 92 % Przydzielony Brazylii

101

1701 11 10

Surowy cukier trzcinowy, do rafi­ nacji

336 876 t

9,8 EUR/100 kg netto (*)

(*) Niniejszą stawkę stosuje się do cukru surowego o uzysku 92 % Zob. również uwaga nr 2 do działu 17”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 254 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L254 - 106 z 200926.9.2009

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 104 z 200926.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią na podstawie art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii, w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L254 - 100 z 200926.9.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/124/WE z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

 • Dz. U. L254 - 97 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 838/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 94 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2009 r.

 • Dz. U. L254 - 82 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

 • Dz. U. L254 - 80 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 73 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz ustalające na rok 2009 pułapy budżetowe dla częściowego lub fakultatywnego wdrożenia systemu płatności jednolitej, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003, roczne pule środków finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz pułapy budżetowe stosowane do płatności przejściowych z tytułu owoców i warzyw oraz do wsparcia specjalnego, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L254 - 71 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu cynku z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

 • Dz. U. L254 - 68 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie stabilizowanej postaci 25-hydroksycholekalcyferolu jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, innych rodzajów drobiu oraz świń (1)

 • Dz. U. L254 - 66 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2009 z dnia 25 września 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako dodatku paszowego dla koni (posiadacz zezwolenia: Alltech France) (1)

 • Dz. U. L254 - 58 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2009 z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 378/2005 w odniesieniu do próbek referencyjnych, opłat i laboratoriów wymienionych w załączniku II (1)

 • Dz. U. L254 - 10 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L254 - 9 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi

 • Dz. U. L254 - 7 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2009 z dnia 21 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2008 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i ustalające zarządzanie tym kontyngentem oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L254 - 5 z 200926.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2009 z dnia 25 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.