Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 258/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2009

przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadni­ czych części produkowanych przez wnioskodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, organom celnym polecono podjęcie odpowiednich kroków celem zarejestrowania tego rodzaju przywozu. 2.3. Produkt objęty postępowaniem

(7)

dochodzenia nie będzie miało wpływu na obowiązujące środki antydumpingowe, stawka cła stosowana w przypadku wszystkich innych przedsiębiorstw zostanie ponownie nałożona z mocą wsteczną w stosunku do Crown Suzhou i zakończenie dochodzenia nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tych względów dochodzenie powinno zostać zakończone. Zainteresowane strony zostały poinformowane o zamiarze zakończenia dochodzenia i o ponownym nałożeniu ostatecznych ceł antydumpingowych na przywóz produktu objętego postępowaniem produkowa­ nego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez Crown Suzhou i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej decyzji. W związku z tym stwierdzono, że przywóz do Wspól­ noty ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, tj. mechanizmów hydraulicznych i podwozia, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, objętych obecnie kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00, wyprodukowanych i sprzedawanych na wywóz do Wspólnoty przez Crown Suzhou, powinien podlegać ogólnokrajowej stawce cła mającej zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw (46,7 %), nało­ żonej rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005, oraz że należy ponownie nałożyć tę stawkę cła. 4. POBRANIE CŁA ANTYDUMPINGOWEGO Z MOCĄ


WSTECZNĄ (15)

Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt określony w rozporządzeniu (WE) nr 1174/2005 zmie­ nionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008. Są to ręczne wózki paletowe i ich zasadnicze części, tj. mecha­ nizmy hydrauliczne i podwozia, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, objęte obecnie kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00. Ręczne wózki paletowe oznaczają wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni. Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystar­ czającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatko­ wych funkcji, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wyso­ kości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki pale­ towe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); czy też (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą). 2.4. Zainteresowane strony

(13)

(14)

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, przedsta­ wicieli przemysłu wspólnotowego oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swojego stano­ wiska na piśmie i złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 52/2009. Służby Komisji przesłały również wnioskodawcy formu­ larz wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) oraz kwestionariusz i otrzymały odpowiedzi w wyznaczonych w tym celu terminach. 2.5. Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

W świetle powyższych ustaleń cło antydumpingowe mające zastosowanie do Crown Suzhou powinno być nałożone z mocą wsteczną, od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 52/2009, na przywóz produktu objętego postępowaniem, który poddano obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia. 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA ŚRODKÓW

(9)

(16)

Przegląd nie zmienia daty wygaśnięcia środków nałożo­ nych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 34 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 11 z 20091.10.2009

  Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.