Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2009 z dnia 24 września 2009 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

Data ogłoszenia:2009-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 3

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(10)

Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. 3. WYCOFANIE WNIOSKU O PRZEGLĄD POD KĄTEM

NOWEGO EKSPORTERA

Artykuł 1 1. Niniejszym kończy się przegląd pod kątem nowego eksportera, wszczęty rozporządzeniem (WE) nr 52/2009, oraz nakłada się na przywóz określony w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 52/2009 cło antydumpingowe, mające zastosowanie, zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1174/2005, do wszystkich innych przedsiębiorstw (dodatkowy kod TARIC A999) w Chińskiej Republice Ludowej. 2. Niniejszym nakłada się, z mocą od dnia 23 stycznia 2009 r., cło antydumpingowe, mające zastosowanie, zgodnie


(11)

Pismem z dnia 22 maja 2009 r. skierowanym do Komisji Crown Suzhou formalnie wycofał swój wniosek o przegląd pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Rozważono, czy kontynuowanie dochodzenia z urzędu byłoby uzasadnione. Komisja uznała, że zakończenie

(12)

1.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/3

z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1174/2005, do wszystkich innych przedsiębiorstw w Chińskiej Republice Ludowej, na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części zarejestrowanych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 52/2009. 3. Niniejszym poleca się organom celnym zaprzestania rejestracji przywozu prowadzonej na podstawie art. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 52/2009.

4. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązu­ jące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 258 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 36 z 20091.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (  Dz.U. L 100 z 18.4.2009)

 • Dz. U. L258 - 34 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nieograniczonego rozszerzenia uznania przez Wspólnotę Polskiego Rejestru Statków (1)

 • Dz. U. L258 - 31 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7388) (1)

 • Dz. U. L258 - 27 z 20091.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2009 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych przedsięwziętych przez Francję w odniesieniu do wprowadzania na jej terytorium mleka i produktów mlecznych z gospodarstwa, w którym potwierdzono przypadek trzęsawki klasycznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3580)

 • Dz. U. L258 - 26 z 20091.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 września 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L258 - 20 z 20091.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (1)

 • Dz. U. L258 - 11 z 20091.10.2009

  Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (1)

 • Dz. U. L258 - 9 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2009 z dnia 29 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L258 - 6 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L258 - 4 z 20091.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2009 z dnia 30 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.