Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

Data ogłoszenia:2009-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 14

Strona 1 z 9
L 259/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (4) powinien zostać dostosowany w celu odzwierciedlenia zmian w fińskim prawie spółek.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w dniach 8–9 marca 2007 r. Rada Euro­ pejska uzgodniła, że obciążenia administracyjne spółek powinny zostać zmniejszone o 25 % do roku 2012 celem podniesienia konkurencyjności spółek działających we Wspólnocie.

(5)

Strony internetowe spółek lub inne strony internetowe służą, w niektórych przypadkach, jako alternatywa dla publikacji informacji w rejestrach spółek. Państwa człon­ kowskie powinny móc wyznaczać te inne strony inter­ netowe, z których spółki mogłyby bezpłatnie korzystać w celu takich publikacji, takie jak strony internetowe stowarzyszeń przedsiębiorców lub izb handlowych lub centralna platforma cyfrowa, o której mowa w pierwszej dyrektywie Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzys­ kania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapew­ nienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (5). W przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystywania stron internetowych spółek lub innych stron internetowych do celów publikacji projektów warunków połączeń lub podziałów oraz innych doku­ mentów, które w trakcie tej operacji należy udostępnić akcjonariuszom i wierzycielom, należy zagwarantować bezpieczeństwo stron internetowych i autentyczność dokumentów.

(2)

Prawo spółek zostało uznane za jeden z obszarów nakła­ dających na spółki bardzo liczne wymogi informacyjne, które częściowo wydają się przestarzałe lub nadmierne. Wymogi te powinno się zatem poddać przeglądowi celem ograniczenia, w miarę potrzeby, obciążeń admi­ nistracyjnych spoczywających na spółkach działających we Wspólnocie do minimum niezbędnego do zapew­ nienia ochrony interesów innych zainteresowanych stron.

Wymogi dotyczące ujawniania projektu warunków połą­ czenia w przypadku połączeń transgranicznych, przewi­ dziane w dyrektywie 2005/56/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (6), powinny być podobne do tych stosowanych przy połą­ czeniach i podziałach krajowych na mocy dyrektywy 78/855/EWG i szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (7).

(3)

Zakres drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony inte­ resów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzy­ mania i zmian jej kapitału (3) oraz trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu,

(6)

(1) Opinia z dnia 25 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 31 z 20092.10.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (  Dz.U. L 45 z 14.2.2009)

 • Dz. U. L259 - 22 z 20092.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117) (1)

 • Dz. U. L259 - 8 z 20092.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L259 - 5 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 915/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L259 - 3 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L259 - 1 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.