Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 22

Strona 1 z 9
L 259/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/730/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1)

W dniu 23 lutego 2006 r. władze włoskie powiadomiły Komisję o przyznaniu przedsiębiorstwu Ottana Energia S.r.l. (zwanemu dalej „Ottana Energia”) pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa, którą przyznawano, począwszy od dnia 29 grudnia 2005 r., tj. przed zgłoszeniem pomocy. Dnia 14 lipca 2006 r. władze włoskie przedstawiły plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Plan ten wiązałby się automatycznie z przedłużeniem pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 26 wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (zwanych dalej „wytycznymi”) (2). W dniu 6 grudnia 2006 r. w swojej decyzji C(2006) 5829 (zwanej dalej „decyzją w sprawie rato­ wania”) Komisja postanowiła nie wnosić żadnych zastrzeżeń co do pomocy na ratowanie przed­ siębiorstwa. Komisja uznała jednak, że plan restrukturyzacji, który nie wydawał się odpowiedni do założonych celów, nie może stanowić podstawy do przedłużenia pomocy na ratowanie przedsiębior­ stwa i stwierdziła, że pomoc winna wygasnąć w dniu 8 stycznia 2007 r. Ponieważ władze włoskie w dalszym ciągu przyznawały pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa, Komisja na podstawie pkt 27 wytycznych była zmuszona zainterweniować w kwestii bezprawnej pomocy na ratowanie. Pismem z dnia 4 kwietnia 2007 r. Komisja poinformowała Włochy o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu w tym zakresie. W piśmie tym Komisja wyraziła ponadto wątpliwości co do zgodności pomocy na restrukturyzację ze wspólnym rynkiem.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. C 122 z 2.6.2007, s. 22. (2) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2.

2.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/23

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (1). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag odnośnie do pomocy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag zainteresowanych osób trzecich. Włochy przesłały swoje uwagi pismem z dnia 22 maja 2007 r. Wnioski o udzielenie kolejnych informacji zostały przesłane pismami z dnia 11 lipca, 17 października i 20 grudnia 2007 r.; infor­ macje zostały przesłane odpowiednio dnia 31 sierpnia i 12 listopada 2007 r., a także 13 marca 2008 r. Ponadto dnia 7 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie służb Komisji z władzami włoskimi. Ponadto prowadzono korespondencję drogą elektroniczną; ostatnich odpowiedzi Włochy dostarczyły w dniach 14 i 28 maja 2008 r. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY 1. Beneficjent

(6)

(7)

Przedsiębiorstwo Ottana Energia jest lokalnym dostawcą usług publicznych, prowadzącym działal­ ność w prowincji Nuoro na Sardynii (2). Obecnie należy do PC Holding, spółki holdingowej Ottana Energia, która należy do osoby fizycznej i nie prowadzi żadnej innej znaczącej działalności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 31 z 20092.10.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (  Dz.U. L 45 z 14.2.2009)

 • Dz. U. L259 - 14 z 20092.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

 • Dz. U. L259 - 8 z 20092.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L259 - 5 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 915/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L259 - 3 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L259 - 1 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.