Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (1)

Data ogłoszenia:2009-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 8

Strona 1 z 3
L 259/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/100/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

(5)


Konieczne jest, aby przepisy przewidziane w niniejszej dyrektywie były stosowane w odniesieniu do statków nieobjętych dyrektywą 2006/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlą­ dowej (5). Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku II część B,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

Artykuł 1 Zgodnie z art. 21 dyrektywy 2006/87/WE niniejszą dyrektywę stosuje się do statków żeglugi śródlądowej, używanych do trans­ portu towarów i mających łączną wyporność 20 ton lub większą: a) o długości (L) mniejszej niż 20 metrów;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jej wersja ujednolicona.

b) dla których iloczyn długości (L), szerokości (B) i zanurzenia (T) jest mniejszy niż 100 m3. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów zawartych w Przepisach dotyczących inspekcji statków na Renie oraz Poro­ zumieniu w sprawie przewozu po Renie towarów niebezpiecz­ nych (ADNR). Artykuł 2 1. Państwa członkowskie określają w niezbędnym zakresie wszelkie niezbędne procedury wydawania świadectw zdolności żeglugowej. Jednakże państwo członkowskie może wyłączyć z zakresu obowiązywania niniejszej dyrektywy statki żeglugi śródlądowej nieopuszczające dróg wodnych znajdujących się wyłącznie na jego terytorium.

(5) Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

Wzajemne uznawanie świadectw zdolności żeglugowej powinno prowadzić do poprawy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej na obszarze Wspólnoty.

(3)

Konieczne jest ustalenie, na podstawie jakich okolicz­ ności oraz po spełnieniu jakich warunków państwa członkowskie mogą przerwać rejs statku.

(1) Dz.U. C 204 z 9.8.2008, s. 47. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 21 z 29.1.1976, s. 10. (4) Zob. załącznik II część A.

2.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/9

2. Świadectwa zdolności żeglugowej są wydawane przez państwo członkowskie, w którym statek żeglugi śródlądowej jest wpisany do rejestru lub ma swój port macierzysty, albo też przez państwo członkowskie, na którego terytorium właści­ ciel statku ma miejsce zamieszkania. Każde państwo członkow­ skie może zażądać od innego państwa członkowskiego wydania świadectw zdolności żeglugowej statków prowadzonych przez obywateli tego pierwszego państwa. Państwa członkowskie mogą przekazać swoje uprawnienia upoważnionym organom.

Wspólnoty w przypadku, gdy statki spełniają wymogi ADNR. Odpowiednim dowodem może być upoważnienie, o którym mowa w ust. 4.

3. Świadectwa zdolności żeglugowej są wystawiane w jednym z języków urzędowych instytucji Unii Europejskiej i muszą zawierać przynajmniej informacje zawarte w załączniku I oraz wykorzystują podany tam system nume­ racji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 259 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 31 z 20092.10.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/107/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (  Dz.U. L 45 z 14.2.2009)

 • Dz. U. L259 - 22 z 20092.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 11/2007, którą Włochy przyznały na rzecz przedsiębiorstwa Ottana Energia S.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3117) (1)

 • Dz. U. L259 - 14 z 20092.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

 • Dz. U. L259 - 5 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 915/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L259 - 3 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2009 z dnia 1 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L259 - 1 z 20092.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.