Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 260 POZ 5 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 260 POZ 5 - Strona 12

Strona 12 z 12

4.4. Przepisy szczególne dotyczące korzystania z wejść linowych i technik pozycjonowania Korzystanie z dostępu linowego i technik pozycjonowania musi być zgodne z następującymi warunkami: a) system powinien składać się z co najmniej dwóch oddzielnie zakotwiczonych lin, jednej jako drogi wejścia, zejścia i podtrzymującej (lina robocza) oraz drugiej jako ubezpieczającej (lina bezpieczeństwa);

(1) Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 23.

3.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 260/17

b) pracownicy muszą być wyposażeni i używać odpowiednią uprząż oraz być przyczepieni za jej pomocą do liny bezpieczeństwa; c) lina robocza musi być wyposażona w bezpieczne środki wejścia i zejścia i mieć samoblokujący się system zapobiegający upadkowi użytkownika w przypadku utraty przez niego kontroli nad swoimi ruchami. Lina bezpieczeństwa musi być wyposażona w ruchomy system zabezpieczenia przed upadkiem, który podąża za ruchami pracownika; d) narzędzia i inne akcesoria używane przez pracownika muszą być mocno przytwierdzone do uprzęży pracow­ nika lub siedzenia albo za pomocą innych odpowiednich środków; e) praca musi być odpowiednio zaplanowana i nadzorowana, tak aby pracownik mógł być niezwłocznie urato­ wany w przypadku niebezpieczeństwa; f) zgodnie z art. 9 pracownicy, o których mowa, muszą odbyć odpowiednie przeszkolenie, szczególne dla przewidzianych czynności, w szczególności procedur ratunkowych. W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy z punktu widzenia oceny ryzyka użycie drugiej liny spowo­ dowałoby, że praca byłaby bardziej niebezpieczna, użycie pojedynczej liny może być dopuszczalne, z zastrzeżeniem, że zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką, zostały przedsięwzięte właściwe środki zapewniające bezpieczeństwo.

L 260/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2009

ZAŁĄCZNIK III CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian (o których mowa w art. 13) Dyrektywa Rady 89/655/EWG (Dz.U. L 393 z 30.12.1989, s. 13) Dyrektywa Rady 95/63/WE (Dz.U. L 335 z 30.12.1995, s. 28) Dyrektywa 2001/45/WE Parlamentu i Rady (Dz.U. L 195 z 19.7.2001, s. 46) Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu i Rady (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21) Europejskiego

Europejskiego

wyłącznie odesłanie do dyrektywy 89/655/EWG w art. 3 pkt 3

CZĘŚĆ B Wykaz terminów transpozycji do prawa krajowego (o których mowa w art. 13)

Dyrektywa Termin transpozycji

89/655/EWG 95/63/WE 2001/45/WE 2007/30/WE

31 grudnia 1992 r. 4 grudnia 1998 r. 19 lipca 2004 r. (1) 31 grudnia 2012 r.

(1) W zakresie wprowadzenia w życie pkt 4 załącznika II do dyrektywy 89/655/EWG państwa członkowskie mają prawo skorzystać z okresu przejściowego, nie dłuższego niż dwa lata od dnia 19 lipca 2004 r., w celu uwzględnienia różnych sytuacji, które mogą wyniknąć z praktycznego wykonania dyrektywy 2001/45/WE, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

3.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/19

ZAŁĄCZNIK IV Tabela korelacji

Dyrektywa 89/655/EWG Niniejsza dyrektywa

art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 4a ust. 1 art. 4a ust. 2 tiret pierwsze i drugie art. 4a ust. 3 art. 4a ust. 4 art. 5 tiret pierwsze i drugie art. 5a art. 6 ust. 1 art. 6 ust. 2 akapit pierwszy tiret pierwsze, drugie i trzecie art. 6 ust. 2 akapit drugi art. 6 ust. 3 art. 7 tiret pierwsze art. 7 tiret drugie art. 8 art. 9 ust. 1 art. 9 ust. 2 tiret pierwsze i drugie art. 10 ust. 1 art. 10 ust. 2 — — art. 11 załącznik I załącznik II — —

art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 2 lit. a) i b) art. 5 ust. 3 art. 5 ust. 4 art. 6 lit. a) i b) art. 7 art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 2 akapit pierwszy lit. a), b) i c) art. 8 ust. 2 akapit drugi art. 8 ust. 3 art. 9 lit. a) art. 9 lit. b) art. 10 art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 2 lit. a) i b) — art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 załącznik I załącznik II załącznik III załącznik IV

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 260 POZ 5 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 40 z 20093.10.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (  Dz.U. L 172 z 2.7.2009)

 • Dz. U. L260 - 31 z 20093.10.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 września 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/21)

 • Dz. U. L260 - 30 z 20093.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Austrii

 • Dz. U. L260 - 29 z 20093.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

 • Dz. U. L260 - 28 z 20093.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Grecji

 • Dz. U. L260 - 20 z 20093.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 922/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (1)

 • Dz. U. L260 - 3 z 20093.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2009 z dnia 1 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszaru V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L260 - 1 z 20093.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2009 z dnia 2 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.