Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 18

(92)

Ze względu na brak jakichkolwiek komentarzy dotyczą­ cych konsumpcji na rynku wspólnotowym niniejszym potwierdza się wnioski przedstawione w motywach 133 i 134 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.

L 262/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2009

— szeroki asortyment wyrobów oferowany przez wspól­ notowe przedsiębiorstwa zajmujące się nawijaniem folii nie stanowiłby przewagi, jako że kupcy deta­ liczni mogliby również pozyskiwać w dużych ilościach w ramach odrębnych umów produkt objęty postępowaniem od importerów/przedsiębiorstw handlowych zajmujących się sprzedażą rolek dla konsumentów, — w przeciwieństwie do ustaleń zamieszczonych w motywie 154 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, produkcja ACF pozostałaby priory­ tetem producentów wspólnotowych, którzy nie są zainteresowani produkcją produktu objętego postępo­ waniem. W przypadku wprowadzenia ostatecznych środków antydumpingowych podaż produktu obję­ tego postępowaniem we Wspólnocie nie byłaby wystarczająca do zaspokojenia potrzeb przedsię­ biorstw zajmujących się nawijaniem folii, — w przeciwieństwie do ustaleń tymczasowych w motywie 163 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, ewentualne ostateczne środki anty­ dumpingowe powinny mieć również zastosowanie wobec produktów ważących poniżej 10 kg. W przeciwnym wypadku środki doprowadzą do gwałtownego wzrostu przywozu rolek dla konsu­ mentów po cenach dumpingowych, zwłaszcza z Chin, co odbije się bardzo negatywnie na wspól­ notowych przedsiębiorstwach zajmujących się nawija­ niem folii, prowadząc do utraty 4 000 miejsc pracy we Wspólnocie. Pogląd ten został poparty przez dwóch producentów eksportujących z dwóch krajów, których dotyczy postępowanie.


(98)

(99)

Wobec braku innych uwag dotyczących interesu Wspól­ noty ustalenia w motywach 150–163 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwier­ dzone.

8. OSTATECZNE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE 8.1. Poziom usuwający szkodę

(100) Jeden producent eksportujący stwierdził, że wyliczenie

poziomu usuwającego szkodę powinno być oparte na kosztach produkcji, a nie na cenie sprzedaży produktu objętego postępowaniem. Ten sam producent twierdził, że docelowy zysk użyty do wyliczenia poziomu usuwa­ jącego szkodę był zbyt wysoki i powinien wynieść 1 %, co byłoby w zgodzie z obecnymi warunkami rynko­ wymi, zwłaszcza w kontekście spowolnienia gospodar­ czego. Ponadto producent ten podkreślał, że w wyliczeniach powinno zostać uwzględnione dostoso­ wanie ze względu na różnice w jakości pomiędzy produktem objętym postępowaniem a produktem sprze­ dawanym przez przemysł wspólnotowy na rynku WE.

(101) Odnośnie do pierwszego wniosku, tj. obliczenia poziomu

Dowody dotyczące kosztów transportu zostały uznane za wiarygodne, a co za tym idzie mogły być zaakcepto­ wane. Niemniej jednak ryzyka, że przywóz produktu objętego postępowaniem może zostać zastąpiony przy­ wozem produktu stanowiącego następne ogniwo w procesie produkcji, nie uznaje się za przyczynę wystar­ czającą do niewprowadzania środków antydumpingo­ wych. Ponadto nie uzyskano żadnych dowodów na to, że przywóz tych produktów miałby miejsce w dużych ilościach lub po cenach podcinających ceny przedsię­ biorstw zajmujących się nawijaniem folii we Wspólnocie. Nieuczciwe praktyki producentów eksportujących produkt stanowiący następne ogniwo w procesie produkcji musiałyby zostać przeanalizowane osobno w oparciu o dowody prima facie. Ponadto uznaje się, że przestawienie na produkcję takich produktów w większych ilościach w ChRL wymagałoby pewnej ilości czasu, koniecznego do przeprowadzenia inwestycji w nowe maszyny oraz utworzenie nowych kanałów sprzedaży. A zatem jakiekolwiek skutki będą odczuwalne dopiero w perspektywie średniookresowej. Odnośnie do liczby miejsc pracy w przemyśle wytwarzającym produkt stanowiący następne ogniwo w procesie produkcji wniosek ten nie był poparty faktami. Dane liczbowe nie zostały zatem uznane za wiarygodne. Na tej podstawie tymczasowe wnioski zawarte w motywach 153–162 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają potwierdzone.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 54 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dz. U. L262 - 52 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

 • Dz. U. L262 - 50 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

 • Dz. U. L262 - 43 z 20096.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L262 - 40 z 20096.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dz. U. L262 - 38 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L262 - 36 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 19 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.