Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 18

Argumenty te zostały odrzucone. Przedsiębiorstwo jest w większości własnością państwa, a zatem rada nadzorcza, która zarządza przedsiębiorstwem, odpowiada przed ostatecznym udziałowcem, tj. państwem. Przedsię­ biorstwo nie było również w stanie dowieść, że państwo nie miało możliwości ingerowania w jego decyzje gospo­ darcze poprzez decyzje podejmowane przez radę nadzorczą. Wobec tego ustalenia sformułowane w motywach 41 i 42 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają potwierdzone. 3.4. Kraj analogiczny


(39)

(33)

Wobec braku uwag ustalenia zawarte w motywach 78–82 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone. W celu wyliczenia rezydualnego marginesu dumpingu dla Chin zmodyfikowano tymczasową metodykę opisaną w motywie 83 rozporządzenia w sprawie ceł tymczaso­ wych, tak że margines został wyliczony w oparciu o średnią ważoną: (i) ogólnego marginesu dumpingu wyliczonego dla przedsiębiorstwa, któremu nie przy­ znano MET ani IT; oraz (ii) transakcji tego przedsiębior­ stwa o najwyższym poziomie dumpingu stosowanego wobec cen eksportowych odnotowanych w Comext (ceny te były reprezentatywne dla chińskich eksporterów niewspółpracujących przy dochodzeniu). Na tej podstawie ogólnokrajowy margines dumpingu został tymczasowo ustalony na poziomie 47,0 % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem. 4.4. Ostateczne marginesy dumpingu Osta­ teczny margines dumpingu 27,6 % 27,6 % 25,6 % 33,7 % 37,4 % 47,0 % 33,4 % 33,4 %

(41)

(34)

(35)

(36)

Wobec braku uwag potwierdza się tymczasowe ustalenia dotyczące Turcji jako odpowiedniego kraju analogicz­ nego, przedstawione w motywach 43–52 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. 4. DUMPING 4.1. Brazylia

Kraj

Przedsiębiorstwo

Brazylia

Companhia Brasileira de Aluminio Wszystkie pozostałe przedsię­ biorstwa

(37)

Wobec braku uwag ustalenia zawarte w motywach 53–68 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają potwierdzone. 4.2. Armenia

ChRL

Alcoa Bohai i Alcoa Shanghai Shandong Loften Zhenjiang Dingsheng Wszystkie pozostałe przedsię­ biorstwa

(38)

Jedyny producent eksportujący z Armenii zakwestio­ nował ustalenia tymczasowe przedstawione w motywach 69–77 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. Przedsiębiorstwo stwierdziło, że odli­ czenia dokonane na podstawie art. 2 ust. 9 rozporzą­ dzenia podstawowego, dotyczące kosztów sprzedaży,

Armenia

RUSAL Armenal Wszystkie pozostałe przedsię­ biorstwa

6.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/5

5. SZKODA 5.1. Produkcja wspólnotowa i definicja przemysłu wspólnotowego

(42)

(47)

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że łączna konsumpcja we Wspólnocie przedstawiona w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych daje rzetelny obraz obecnej sytuacji.

Jak wspomniano w motywie 87 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, skarga została złożona przez Eurométaux w imieniu czterech producentów wspólnotowych, którzy współpracowali w dochodzeniu. Ponadto jeden producent poparł skargę, a jeden był jej przeciwny. Pięciu producentów, którzy złożyli skargę lub ją poparli, uznaje się zatem za przemysł wspólnotowyw rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(48)

Wobec braku innych uwag dotyczących konsumpcji we Wspólnocie motywy 88–90 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

5.3. Ocena łączna skutków przywozu objętego postępowaniem

(49)

(43)

Wobec braku uwag dotyczących produkcji i definicji przemysłu wspólnotowego motywy 86–87 rozporzą­ dzenia w sprawie ceł tymczasowych zostają niniejszym potwierdzone.

5.2. Konsumpcja we Wspólnocie

(44)

Producent eksportujący z Armenii zakwestionował usta­ lenia dotyczące konsumpcji we Wspólnocie, twierdząc, że należałoby wziąć pod uwagę sprzedaż wewnętrzną w przemyśle wspólnotowym. To samo przedsiębiorstwo dowodziło również, że dane szacunkowe dołączone do skargi nie stanowiły rzetelnej bazy dla ustalenia konsum­ pcji we Wspólnocie oraz zwrócił uwagę na niezależne badania rynkowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 54 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dz. U. L262 - 52 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

 • Dz. U. L262 - 50 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

 • Dz. U. L262 - 43 z 20096.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L262 - 40 z 20096.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dz. U. L262 - 38 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L262 - 36 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 19 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.