Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 18

W następstwie ujawnienia ustaleń tymczasowych produ­ cent eksportujący z Brazylii ponownie stwierdził, że produkt pochodzący z Brazylii reprezentuje wyższe stan­ dardy w odniesieniu np. do wytrzymałości na rozciąganie oraz wymagań dotyczących wydłużania, co umożliwia szerszy zakres wykorzystania oraz sprzedaż szerszemu kręgowi odbiorców w porównaniu do produktów pocho­ dzących z dwóch pozostałych krajów, których dotyczy postępowanie. W związku z powyższym twierdził on, że istniały różne segmenty rynkowe dla folii aluminiowej w zależności od jakości produktu oraz że jedynie produkt brazylijski spełnia standardy pozwalające na jego sprzedaż na rynku produktów z wyższej półki.


(50)

(45)

Odnośnie do rzekomego użytku własnego stwierdzono, że jedynie niewielka ilość produktu była przeznaczona na sprzedaż wewnętrzną w OD. Dotyczyła ona wyłącznie jednego producenta wspólnotowego w przypadku sprze­ daży w ciągu pierwszego roku w badanym okresie. Uznano zatem, że miało to jedynie nieznaczny wpływ na całościowy obraz sytuacji lub nie miało wpływu w ogóle.

Eksporter z Brazylii powtórzył po raz kolejny, że również kanały sprzedaży i metody dystrybucji były różne. W szczególności twierdził on, że wywóz z Brazylii odbywał się głównie poprzez przedsiębiorstwa handlowe, podczas gdy eksporterzy z Armenii i Chin sprzedawali swoje produkty bezpośrednio przedsiębior­ stwom zajmującym się nawijaniem folii we Wspólnocie. Podkreślano również, że eksporter z Brazylii posiada długotrwałe i stabilne relacje handlowe z wybranymi odbiorcami we Wspólnocie, podczas gdy eksporterzy z Armenii i ChRL dopiero niedawno weszli na rynek wspólnotowy.

(51)

(46)

Odnośnie do określenia całkowitej konsumpcji we Wspólnocie zbadano, czy metodyka zastosowana na etapie ustaleń tymczasowych była uzasadniona i czy dała ona pełny obraz sytuacji. Producent eksportujący z Armenii nie wyjaśnił, z jakiego powodu metodyka zastosowana przez instytucje wspólnotowe była niewła­ ściwa, co miało doprowadzić do nierzetelnych ustaleń. Badanie, na które powoływał się producent eksportujący z Armenii, uznano za niemające bezpośredniego znaczenia dla sprawy, jako że odnosiło się ono do różnych typów folii aluminiowej i zawierało dane doty­ czące przedsiębiorstw spoza UE, które nie mogły zostać zweryfikowane. Poza tym ustalenia tymczasowe doty­ czące łącznej konsumpcji we Wspólnocie zawarte w tabeli 1 w motywie 90 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostały potwierdzone przez pozostałe zainteresowane strony, włącznie z importerami niepowią­ zanymi z przemysłem wspólnotowym.

Na koniec wspomniany producent eksportujący stwier­ dził, że tendencje dotyczące wielkości sprzedaży i udziału w rynku były inne od tych, które można zaob­ serwować w przypadku pozostałych krajów eksportują­ cych, co wskazuje na to, że istniały inne warunki konku­ rencji.

(52)

Odnośnie do pierwszego zarzutu, tj. różnicy w standardach jakości, w dochodzeniu wykazano, że mimo różnic w jakości transakcje na rynku folii alumi­ niowej uzależnione były głównie od ceny, a różnice w jakości odgrywały jedynie niewielką rolę przy wyborze dostawcy. Ustalenia te zostały potwierdzone przez współpracujących importerów i użytkowników. W związku z powyższym nieuzasadnione twierdzenie producenta eksportującego z Brazylii, jakoby rynek folii aluminiowej był podzielony na osobne segmenty w zależności od różnic jakości produktu, nie zostały potwierdzone w trakcie obecnego dochodzenia, a co za tym idzie argument ten musiał zostać odrzucony.

L 262/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2009

(53)

W kwestii rzekomych różnych kanałów sprzedaży i metod dystrybucji należy zauważyć, iż producent eksportujący z Brazylii nie neguje ustalenia, że sprze­ dawał on swoje produkty zarówno za pośrednictwem niepowiązanych przedsiębiorstw handlowych oraz bezpośrednio przedsiębiorstwom zajmującym się nawija­ niem folii we Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 54 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dz. U. L262 - 52 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

 • Dz. U. L262 - 50 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

 • Dz. U. L262 - 43 z 20096.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L262 - 40 z 20096.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dz. U. L262 - 38 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L262 - 36 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 19 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.