Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju

Data ogłoszenia:2009-10-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 52

Strona 1 z 2
L 262/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 października 2009 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków wprowadzonych przez Wschodnią Republikę Urugwaju wpływających na przywóz i sprzedaż whisky w Urugwaju (2009/737/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

c) stosowaniu wymogu umieszczania banderoli na butel­ kach importowanej whisky;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


d) stosowaniu wymogu opłacania z góry podatków związanych z przywozem.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(3)

Skarżący twierdził również, że praktyki te powodowały niekorzystne skutki w handlu, w rozumieniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym Komisja zdecydowała, po konsulta­ cjach z Komitetem Doradczym ustanowionym na mocy rozporządzenia, że istnieją wystarczające dowody uzasad­ niające wszczęcie procedury badawczej w celu rozwa­ żenia stanu prawnego i faktycznego podniesionych kwestii. W konsekwencji procedura badawcza została wszczęta dnia 23 października 2004 r. (2).

A. POSTĘPOWANIE

(1)

B. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROCEDURY

BADAWCZEJ (5)

Dnia 2 września 2004 r. stowarzyszenie SWA (the Scotch Whisky Association) złożyło skargę zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 3286/94 („rozporzą­ dzenie”) w imieniu swych członków będących przedsta­ wicielami branży związanej ze szkocką whisky.

W trakcie postępowania wyjaśniającego władze Urugwaju wyraziły chęć poszukania rozwiązania zadowalającego obie strony. Służby Komisji zgodziły się przedyskutować ewentualne sposoby rozwiązania kwestii podniesionych w skardze. Na podstawie tej dyskusji władze Urugwaju zaproponowały, by rozwiązać sprawę w oparciu o następujące elementy:

(2)

Skarżący twierdził, że sprzedaż szkockiej whisky ze Wspólnoty do Wschodniej Republiki Urugwaju napotyka szereg przeszkód w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia. Wszystkie domniemane przeszkody były bezpośrednio powiązane z podatkami akcyzowymi IMESI (Impuesto Especifico Interno) w Urugwaju i polegały na:

a) wyłączeniu z najniższej kategorii opodatkowania gatunków whisky dojrzewających przez trzy lata lub dłużej;

a) w odniesieniu do pierwszej praktyki władz Urugwaju, polegającej na wyłączeniu z najniższej kategorii opodatkowania wszystkich gatunków whisky dojrze­ wających przez trzy lata lub dłużej (przy czym zgodnie z przepisami UE whisky powinna dojrzewać co najmniej przez 3 lata), władze Urugwaju zapropo­ nowały wycofanie tego wymogu ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r.;

b) braku przejrzystości i przewidywalności systemu IMESI;

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71.

b) jeżeli chodzi o dyskryminacyjny wymóg umieszczania banderoli na butelkach importowanej whisky, władze Urugwaju zobowiązały się do zmiany przepisów do dnia 30 czerwca 2005 r., z terminem wejścia w życie w ciągu 90 dni;

(2) Dz.U. C 261 z 23.10.2004, s. 3.

6.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/53

c) po trzecie, stowarzyszenie SWA twierdziło również, że urugwajskie przepisy dotyczące wewnętrznego opodatkowania alkoholi wysokoprocentowych są niezgodne z postanowieniami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), ponieważ nie są stosowane w sposób jednolity, bezstronny i racjonalny. Władze Urugwaju zaproponowały, że będą działać na rzecz zmiany struktury podatku akcy­ zowego IMESI, tak aby „doprowadzić go do zgodności z większością systemów podatkowych na poziomie międzynarodowym” do roku 2006; d) jeżeli chodzi o czwarty aspekt, tj. wymóg opłacania z góry podatku związanego z przywozem na poziomie 80 % wartości celnej towarów, uzgodni­ liśmy, że Urugwaj może zachować system opłacania podatku IMESI z góry w celu zapobiegania przy­ padkom uchylania się od opodatkowania. C. ROZWÓJ SYTUACJI PO ZAKOŃCZENIU

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 262 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 54 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. uchylająca dyrektywę 2009/124/WE zmieniającą załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7705) (1)

 • Dz. U. L262 - 50 z 20096.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2009 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących, między innymi, z Brazylii

 • Dz. U. L262 - 43 z 20096.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L262 - 40 z 20096.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (1)

 • Dz. U. L262 - 38 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2009 z dnia 5 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L262 - 36 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2009 z dnia 5 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 19 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 926/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L262 - 1 z 20096.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 925/2009 z dnia 24 września 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.