Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2009 z dnia 7 października 2009 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytusowych

Data ogłoszenia:2009-10-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 5

8.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 936/2009 z dnia 7 października 2009 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytusowych

(wersja ujednolicona) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (1), w szczególności jego art. 27, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Opisy produktów, podane w wykazie znajdującym się w załączniku I, pochodzących z państw trzecich w nim wymie­ nionych, mogą być wykorzystywane jedynie w odniesieniu do produktów wytwarzanych zgodnie z ustawami i przepisami zainteresowanych państw trzecich. 2. Produkty określone w ust. 1 objęte są środkami dotyczą­ cymi ochrony i kontroli napojów spirytusowych, określonymi w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, na warun­ kach ustanowionych w umowie z zainteresowanymi państwami trzecimi. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 1267/94 zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą kore­ lacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/94 z dnia 1 czerwca 1994 r. dotyczące stosowania umów między Unią Europejską a państwami trzecimi w sprawie wzajemnego uznawania niektórych napojów spirytuso­ wych (2) zostało znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane. Unia Europejska zawarła porozumienie w formie wymiany listów ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz podpisała Umowę z Meksykańskimi Stanami Zjed­ noczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony niektórych napojów spirytusowych. Porozumienia te przewidują stosowanie, w określonym terminie, prze­ pisów ustawowych i administracyjnych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań w nim zawartych. W celu zapewnienia niniejszym produktom gwarancji ustanowio­ nych w odniesieniu do kontroli i ochrony, należy usta­ nowić wykaz produktów objętych umowami zawartymi przez Unię Europejską.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16. (2) Dz.U. L 138 z 2.6.1994, s. 7. (3) Zob. załącznik II.

L 264/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.10.2009

ZAŁĄCZNIK I

Opis produktu

Kraj pochodzenia

Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey Bourbon Whisky/Bourbon Whiskey/Bourbon jako opis dla Bourbon Whiskey Tequila Mezcal

Stany Zjednoczone Ameryki Stany Zjednoczone Ameryki Meksykańskie Stany Zjednoczone Meksykańskie Stany Zjednoczone

ZAŁĄCZNIK II Uchylone rozporządzenie i jego zmiana

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/94 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1434/97

(Dz.U. L 138 z 2.6.1994, s. 7). (Dz.U. L 196 z 24.7.1997, s. 56).

ZAŁĄCZNIK III Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1267/94 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 — Artykuł 2 Załącznik — —

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Załącznik I Załącznik II Załącznik III

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 264 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 12 z 20098.10.2009

  Dyrektywa 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (1)

 • Dz. U. L264 - 11 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 25 września 2009 r. do dnia 2 października 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L264 - 9 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2009 z dnia 6 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L264 - 7 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające po raz 113. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L264 - 3 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2009 z dnia 7 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L264 - 1 z 20098.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2009 z dnia 7 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.