Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 266 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 923/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 266 POZ 1

Strona 1 z 9
9.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 266/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 923/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”)


(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1 i art. 80 ust. 2,

(2)

jako źródła finansowania, które oferuje operatorom korzystającym z zatłoczonych dróg inne możliwości poprzez korzystanie z innych rodzajów transportu. Dlatego też program Marco Polo jest podstawowym elementem obecnej polityki transportowej. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne zdecydowane działania, drogowy transport towarowy w Europie wzrośnie ogółem o ponad 60 % do roku 2013. Skutkiem będzie wzrost drogowych przewozów towarów szacowany na 20,5 mld tonokilometrów rocznie w Unii Europejskiej do 2013 r., co będzie miało negatywne skutki w postaci dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą drogową, wypadków, zatłoczenia w ruchu drogowym, lokalnego i globalnego zanieczysz­ czenia, szkód dla środowiska oraz zawodności łańcucha zaopatrzeniowego i procesów logistycznych. Aby uporać się z tym wzrostem, należy wykorzystać żeglugę morską bliskiego zasięgu, transport kolejowy i transport wodny śródlądowy w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie; konieczne jest również pobu­ dzanie dalszych poważnych inicjatyw ze strony sektora transportu i logistyki, w tym suchych portów i innych platform ułatwiających intermodalność, w celu wspie­ rania nowego podejścia i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych we wszystkich rodzajach trans­ portu i w zarządzaniu nimi. Celem Unii Europejskiej jest wzmocnienie przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu, niezależnie od tego, czy cel ten doprowadzi do określonego przesu­ nięcia modalnego lub efektu unikania drogowego prze­ wozu towarów. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1692/2006 (4) Komisja ma dokonać oceny programu Marco Polo II (zwanego dalej „programem”) oraz, jeśli to konieczne, przedłożyć wnioski w celu zmiany tego programu.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przegląd średniookresowy białej księgi Komisji Europej­ skiej dotyczącej transportu z 2001 r., zatytułowany „Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu” z dnia 22 czerwca 2006 r. podkreśla potencjał programu Marco Polo, ustanowio­ nego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy efektów działania systemu transportu towaro­ wego w dziedzinie środowiska (Program Marco Polo) (3),

(4)

(1) Opinia z dnia 24 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 1.

(5)

(4) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 1.

L 266/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.10.2009

(6)

W zewnętrznej ocenie programu Marco Polo oszaco­ wano, że program ten nie zrealizuje swoich celów zwią­ zanych z przesunięciem modalnym i wydano zalecenia w celu poprawy jego skuteczności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 266 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L266 - 11 z 20099.10.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.