Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 267 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/129/WE z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 267 POZ 18

Strona 1 z 2
L 267/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2009

DYREKTYWA KOMISJI 2009/129/WE z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,


Na żądanie Komisji SCCS wyjaśnił, że w opiniach SCCNFP/0653/03 i SCCP/0882/05 wskazano, że eksplo­ racja na inne związki zawierające fluor wymienione w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG możliwa byłaby jedynie w odniesieniu do fluorozy. Jednakże dla celów wprowadzonego dyrektywą 2007/53/WE obowiązku informowania o związkach zawierających fluor wymienionych w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG SCCS jest zdania, że pojęcia „fluor” i „fluorek” są równoznaczne i można ich używać zamiennie. W celu zagwarantowania pewności prawa konieczne jest wyjaśnienie, że wymóg etykietowania dotyczy wszystkich dwudziestu związków zawierających fluor wymienionych w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG, a nie tylko tych zawierających fluorek. Dlatego też warunek etykietowania, które musi być umieszczone na etykiecie pasty do zębów zawierającej związki fluoru wymienione w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG, powinien odnosić się do zawar­ tości fluoru, a nie fluorku. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 76/768/EWG. W celu zapewnienia płynnego wprowadzenia zmian państwa członkowskie nie powinny zabraniać obrotu produktami spełniającymi wymogi niniejszej dyrektywy przed datą rozpoczęcia jej stosowania. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Konsu­ menckich,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Związki fluoru są obecnie regulowane w ramach numerów porządkowych 26 do 43, 47 oraz 56 w części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Ich maksymalne dopuszczalne stężenie w pastach do zębów odnosi się do zawartości fluoru (0,15 % w przeliczeniu na fluor, np. 1 500 ppm).

(2)

Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich, który został zastąpiony przez Komitet Naukowy ds. Bezpie­ czeństwa Konsumentów (dalej: „SCCS”) (2), stwierdził w swojej opinii SCCP/0882/08, że maksymalne dozwo­ lone stężenie wynoszące 0,15 % (1 500 F- ppm) fluoru nie stanowi, w oparciu o dostępne dowody naukowe, zagrożenia dla zdrowia dzieci poniżej szóstego roku życia. Wykorzystane dane pochodzą z badań dotyczą­ cych głównie fluorku sodu.

(7)

(8)

(3)

Na podstawie wniosków z badań naukowych SCCS dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG doty­ czącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (3) wprowadza w odniesieniu do objętych przepisami związków zawie­ rających fluor wymóg ostrzeżenia, które musi być wydru­ kowane na etykiecie pasty do zębów zawierającej fluorek. Wymóg ten odnosi się do zawartości fluorku, a nie fluoru. W konsekwencji nie wszystkie związki zawiera­ jące fluor wymienione w części 1 załącznika III do dyrek­ tywy 76/768/EWG zostały objęte wprowadzonym wymogiem etykietowania.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Załącznik III do dyrektywy 76/768/EWG zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Państwa członkowskie 15 października 2010 r. stosują te przepisy od dnia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 267 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 20 z 200910.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7592)

 • Dz. U. L267 - 7 z 200910.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (1)

 • Dz. U. L267 - 5 z 200910.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L267 - 3 z 200910.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV; wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L267 - 1 z 200910.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2009 z dnia 9 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.