Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 267 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7592)

Data ogłoszenia:2009-10-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 267 POZ 20

Strona 1 z 6
L 267/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.10.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 października 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7592)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)


(2009/746/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Wnioski o finansowanie wspólnotowe powinny być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007 (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21,

Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Wspólnoty w granicach ustanowio­ nych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz ustanowić warunki, na jakich taki wkład może być przy­ znawany.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przesłały do Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na 2009 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawar­ tych w tych programach.

W celu stworzenia zachęty do inwestowania w ramach działań priorytetowych określonych przez Komisję oraz uwzględniając negatywny wpływ kryzysu finansowego na budżety państw członkowskich, z tytułu kosztów zwią­ zanych z elektronicznymi systemami rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) oraz systemami moni­ torowania statków (VMS), a także z zapobieganiem niele­ galnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN), przysługiwać powinna wysoka stawka współ­ finansowania, mieszcząca się w granicach określonych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006.

(6)

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, automa­ tyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitoro­ wania statków (3).

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 30. (3) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.

10.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/21

(7)

Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, elektro­ niczne systemy rejestrowania i przekazywania informacji znajdujące się na pokładach statków rybackich powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawia­ jącym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającym rozporzą­ dzenie (WE) nr 1566/2007 (1). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury, Artykuł 1 Przedmiot

torowania statków (VMS) kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 95 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku II. 2. Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 1 500 EUR na statek. 3. Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finansowego, o którym mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 267 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L267 - 18 z 200910.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/129/WE z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L267 - 7 z 200910.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (1)

 • Dz. U. L267 - 5 z 200910.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L267 - 3 z 200910.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2009 z dnia 8 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa i IV; wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L267 - 1 z 200910.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2009 z dnia 9 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.