Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

Data ogłoszenia:2009-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 1

Strona 1 z 7
14.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem”), w szczególności jego art. 5.4, uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), uwzględniając opinię Komisji (3), po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 107 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 42 Statutu,


(4) (3)

Aby rozporządzenie (WE) nr 2533/98 mogło pozostać dla EBC skutecznym instrumentem realizacji zadań ESBC związanych ze zbieraniem informacji statystycznych oraz w celu zagwarantowania EBC ciągłości dostępu do infor­ macji statystycznych odpowiedniej jakości oraz obejmu­ jących całość zadań ESBC, niezbędna jest weryfikacja zakresu wymogów sprawozdawczych określonych przez to rozporządzenie. W związku z tym należy zwrócić uwagę nie tylko na realizację zadań ESBC i jego nieza­ leżność, ale również na zasady statystyczne określone w tym rozporządzeniu.

W celu umożliwienia EBC zbierania informacji statystycz­ nych niezbędnych ESBC do realizacji jego zadań, o których mowa w Traktacie, konieczne jest wprowa­ dzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 2533/98. W związku z tym do celów zbierania informacji staty­ stycznych należy również dołączyć sporządzanie staty­ styk makroostrożnościowych, niezbędnych dla realizacji zadań ESBC określonych na mocy art. 105 Traktatu.

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (4) stanowi podstawowy element ram prawnych wspierają­ cych realizację przez Europejski Bank Centralny (EBC) – wspierany przez krajowe banki centralne – zadań zwią­ zanych ze zbieraniem informacji statystycznych. Stanowi ono dla EBC podstawę prowadzenia i monitorowania skoordynowanego zbierania informacji statystycznych niezbędnych do realizacji zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC).

(5)

(1)

Zakres wymogów sprawozdawczych koniecznych dla realizacji zadań ESBC powinien również uwzględniać zmiany strukturalne na rynkach finansowych i objąć związane z nimi wymogi w zakresie informacji staty­ stycznych, które nie były tak oczywiste w czasie przyj­ mowania rozporządzenia (WE) nr 2533/98. Z tego powodu konieczne jest umożliwienie zbierania informacji statystycznych z całego sektora instytucji finansowych, a w szczególności instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, które stanowią drugi co do wielkości podsektor sektora instytucji finansowych w strefie euro pod względem wielkości aktywów finan­ sowych.

(1) Dz.U. C 251 z 3.10.2008, s. 1. (2) Opinia wydana w dniu 24 marca 2009 r. (dotychczas nieopubliko­ wana w Dzienniku Urzędowym). (3) Opinia wydana w dniu 13 stycznia 2009 r. (dotychczas nieopubli­ kowana w Dzienniku Urzędowym). (4) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

Dla zapewnienia ciągłości sporządzania odpowiedniej jakości statystyk dotyczących bilansu płatniczego niezbędne jest wyraźne określenie wymogów sprawoz­ dawczych nakładanych w związku z danymi dotyczącymi wszystkich pozycji i transakcji pomiędzy rezydentami uczestniczących państw członkowskich.

L 269/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2009

(6)

Osoby prowadzące działalność badawczą, w celu analizy i zrozumienia wydarzeń zachodzących w poszczególnych sektorach oraz wśród poszczególnych krajów, w coraz większym zakresie potrzebują dostępu do poufnych informacji statystycznych, które nie pozwalają na bezpo­ średnią identyfikację indywidualnych podmiotów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 26 z 200914.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r.

 • Dz. U. L269 - 25 z 200914.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L269 - 23 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L269 - 20 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L269 - 9 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1)

 • Dz. U. L269 - 7 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2009 z dnia 13 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.