Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 20

Strona 1 z 3
L 269/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamro­ żeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Wykaz obejmuje Shafiqa Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz Faraja Faraja Husseina Al-Sa’idiego, których nazwiska zostały w nim umieszczone odpowiednio w 2002 r. (2) oraz 2003 r. (3).


że Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów przedstawił uzasadnienie umieszczenia ich nazwisk w przedmiotowym wykazie, które na wniosek zainteresowanych może im zostać przedłożone w celu umożliwienia wyrażenia uwag odnośnie do powodów umieszczenia w wykazie. Zawiadomienia zostały prze­ słane na adresy wskazane w odpowiednich rubrykach. Oprócz tego zawiadomieniami z dnia 24 czerwca 2009 r. uzasadnienie decyzji o umieszeniu stosownych nazwisk w wykazie zostało przekazane do każdej z osób na adres przedstawiciela prawnego, w celu umożliwienia im przedstawienia uwag w sprawie powodów umiesz­ czenia w wykazie oraz aby zapoznać się z ich opinią.

(4)

Komisja otrzymała i następnie przeanalizowała uwagi Shafiqa Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz Faraja Faraja Husseina Al-Sa’idiego.

(1)

(5)

Sporządzony przez Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida oraz talibów wykaz osób, grup i podmiotów, których dotyczy zamrożenie funduszy i środków gospo­ darczych, obejmuje obecnie nazwiska Shafiqa Ben Moha­ meda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz Faraja Faraja Husseina Al-Sa’idiego.

(2)

Obie wymienione osoby fizyczne zaskarżyły decyzje dotyczące umieszczenia ich nazwisk w wykazie. W obu przypadkach Sąd Pierwszej Instancji odrzucił ich skargi (4). Trybunał Sprawiedliwości nie podjął jeszcze decyzji w sprawie apelacji od wyroków Sądu Pierwszej Instancji (5). W związku z ostatnio wydanym orzecznictwem Trybu­ nału Sprawiedliwości (6) Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów przedstawił, wiosną 2009 r., powody umieszczenia nazwisk Shafiqa Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz Faraja Faraja Husseina Al-Sa’idiego w odnośnym wykazie. Komisja opublikowała zawiadomienia (7) skierowane do obu osób informujące,

(6)

Po uważnym rozpatrzeniu uwag otrzymanych od Shafiqa Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego w piśmie z dnia 23 lipca 2009 r., a także uwzględniając prewen­ cyjny charakter zamrożenia funduszy i środków gospo­ darczych, Komisja uznała, że umieszczenie Shafiqa Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego w wykazie jest uzasadnione z powodu jego powiązań z siecią Al-Kaida.

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Rozporządzenie (WE) nr 881/2002. (3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2003 (Dz.U. L 303 z 21.11.2003, s. 20). (4) Odpowiednio sprawy T-253/02 i T-49/04. (5) Odpowiednio sprawy C-403/06 P oraz C-399/06 P. (6) Wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawach połączonych C402/05 P oraz C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2008, s. I-6351. (7) Dz.U. C 145 z 25.6.2009, s. 21 i Dz.U. C 105 z 7.5.2009, s. 31.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 26 z 200914.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r.

 • Dz. U. L269 - 25 z 200914.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L269 - 23 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L269 - 9 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1)

 • Dz. U. L269 - 7 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2009 z dnia 13 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.