Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 26

Strona 1 z 3
L 269/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r. (2009/755/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 49 ust. 6 lit. b) i art. 75 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „zasadami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz analizę techniczną, kryteriów oceny jakości punktów kontroli oraz określenia, jakie strategie wspólnotowe należy opracować w celu poprawy użytkowania punktów kontroli przez przewoźników.

(4)

Ponadto w niektórych miejscach brak jest punktów kontroli, a wiele istniejących punktów nie spełnia stan­ dardów jakości. Należy zatem przeprowadzić działania przygotowawcze obejmujące budowę lub remont niektó­ rych punktów kontroli. W 2008 r. Komisja opublikowała zaproszenie do skła­ dania wniosków dotyczących podobnych działań przygo­ towawczych, jednak żaden z otrzymanych wniosków nie spełnił minimalnych kryteriów podanych w zaproszeniu ze względu na brak dostatecznych informacji dotyczą­ cych żywotności ekonomicznej projektów oraz źródła współfinansowania. Należy zapewnić fundusze wspólnotowe na te działania przygotowawcze. Z budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich na 2009 r. władza budżetowa przyznała 4 000 000 EUR na działania przygotowawcze w zakresie punktów kontroli. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz z art. 90 rozpo­ rządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002. Zgodnie z art. 83 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 czynności w zakresie rozliczenia, zatwier­ dzenia i realizacji wydatków należy zakończyć w terminie ustanowionym w zasadach wykonawczych. Do celów stosowania niniejszej decyzji należy zdefi­ niować termin „istotna zmiana” w rozumieniu art. 90 ust. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002,

(5)

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnotowego planu działań doty­ czącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (3) jako jeden z obszarów działań podano podwyższenie istniejących minimalnych wymogów w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt zgodnie z nowymi wynikami badań naukowych oraz oceną skutków społeczno-gospodarczych, a także zagwaranto­ wanie skutecznego ich egzekwowania. W celu poprawy dobrostanu niektórych kategorii trans­ portowanych zwierząt prawodawstwo wspólnotowe określa wymogi dotyczące maksymalnego czasu trans­ portu, po którym zwierzęta należy wyładować, nakarmić i napoić oraz zapewnić im odpoczynek. Takie obowiąz­ kowe przerwy w transporcie zwierząt na duże odległości mają miejsce w punktach kontroli określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczącego kryteriów wspólnoto­ wych dla punktów kontroli oraz zmieniającego plan trasy określony w załączniku do dyrektywy 91/628/EWG (4). Ze względu na wzmożony transport drogowy zwierząt na duże odległości istnieje potrzeba usprawnienia punktów kontroli. Istnieje również potrzeba ustalenia,

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1. COM(2006) 13 wersja ostateczna. Dz.U. L 174 z 2.7.1997, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 25 z 200914.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L269 - 23 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L269 - 20 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L269 - 9 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1)

 • Dz. U. L269 - 7 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2009 z dnia 13 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.