Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 9

Strona 1 z 5
14.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 269/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wyboru substancji powinno się dokonywać przede wszystkim na podstawie ich bezpieczeństwa, a w dalszej kolejności – na podstawie ich dostępności do użytku przez ludzi oraz ich właściwości organoleptycznych i technologicznych. Włączenie substancji do wykazu substancji, które można stosować do produkcji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nie oznacza, że ich dodanie do takich środków spożyw­ czych jest konieczne czy pożądane, chyba że w przepisach mających zastosowanie do określonych kategorii środków spożywczych wskazano inaczej. Jeżeli dodanie danej substancji odżywczej uznano za konieczne, zostało to zapisane w szczególnych przepi­ sach odpowiednich dyrektyw szczegółowych, w zależności od przypadku wraz z odpowiednimi warun­ kami ilościowymi. W razie braku szczególnych przepisów lub w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie­ niowego nieobjętych dyrektywami szczegółowymi substancje odżywcze należy stosować w celu wyprodu­ kowania produktów zgodnych z definicją danych produktów oraz spełniających specjalne potrzeby żywie­ niowe osób, dla których są przeznaczone. Omawiane produkty muszą również być bezpieczne, jeżeli stosuje się je zgodnie z zaleceniami producenta. Przepisy dotyczące wykazu substancji odżywczych, które można stosować do produkcji preparatów do początko­ wego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz przetworzonej żywności na bazie zbóż i żywności dla niemowląt i małych dzieci, określono w dyrektywie Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początko­ wego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (3) oraz w dyrektywie Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie prze­ tworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (4). Nie ma zatem potrzeby powtarzania wspomnianych przepisów w niniejszym rozporządzeniu. Szereg substancji odżywczych może być dodawanych w celach technologicznych jako dodatki, barwniki, środki aromatyzujące lub w innych podobnych celach, w tym w ramach dozwolonych praktyk i procesów enologicz­ nych określonych w prawodawstwie wspólnotowym. W tym kontekście specyfikacje ich dotyczące są przyj­ mowane na poziomie wspólnotowym. Wspomniane specyfikacje powinny być stosowane w odniesieniu do takich substancji bez względu na cel ich zastosowania w środkach spożywczych.

(5)

Do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego można dodawać różne substancje odżywcze, takie jak witaminy, składniki mineralne, aminokwasy i inne, w celu zapewnienia zaspokojenia specjalnych potrzeb żywieniowych osób, dla których takie środki spożywcze są przeznaczone, lub w celu speł­ nienia wymogów prawnych ustanowionych w dyrektywach szczegółowych przyjętych na podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/39/WE. Wykaz tych substancji określono w dyrektywie Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywienio­ wego (2), a w odpowiedzi na wnioski złożone przez zain­ teresowane strony Europejski Urząd ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 269 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L269 - 26 z 200914.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji dotyczącej finansowania działań przygotowawczych w zakresie punktów kontroli na 2009 r.

 • Dz. U. L269 - 25 z 200914.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L269 - 23 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L269 - 20 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L269 - 7 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2009 z dnia 13 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L269 - 1 z 200914.10.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.