Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 27 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2009-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 27 POZ 1

Strona 1 z 45
30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

(2009/43/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przyjęty ostatecznie dnia 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję dnia 31 października 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 9, ustanowiony przez Radę dnia 27 listopada 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 18 grudnia 2008 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 27/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2009

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 9 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 18 grudnia 2008 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 9 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty związane z realizacją porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki od zaległych płatności i grzywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki karne i kary finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 27 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L27 - 91 z 200930.1.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

  • Dz. U. L27 - 0 z 200930.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.