Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 27 POZ 91

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2009-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 27 POZ 91

Strona 1 z 3
30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/91

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (2009/44/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przyjęty ostatecznie dnia 13 grudnia 2007 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 11 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, przedstawiony przez Komisję dnia 7 listopada 2008 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2008, ustanowiony przez Radę dnia 27 listopada 2008 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 18 grudnia 2008 r.,


STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący Unii Europejskiej nr 10 na rok budżetowy 2008 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 18 grudnia 2008 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 71 z 14.3.2008, s. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/93

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 10 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2008

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 97 98

30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/95

SEKCJA III KOMISJA

30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/97 KOMISJA

WYDATKI

Tytuł 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2008 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA KONKURENCJA ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH ENERGIA I TRANSPORT ŚRODOWISKO BADANIA NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE RYBOŁÓWSTWO I GOSPODARKA MORSKA RYNEK WEWNĘTRZNY POLITYKA REGIONALNA PODATKI I UNIA CELNA EDUKACJA I KULTURA KOMUNIKACJA OCHRONA ZDROWIA I KONSUMENTÓW PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI STOSUNKI ZEWNĘTRZNE HANDEL ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP ROZSZERZENIE POMOC HUMANITARNA ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE ADMINISTRACJA KOMISJI BUDŻET KONTROLA STATYSTYKA EMERYTURY SŁUŻBY JĘZYKOWE REZERWY

399 843 108 584 259 816 92 469 867 11 482 263 347 54 071 553 837 1 915 116 407 402 488 305 4 047 778 253 1 492 412 417 361 422 000 976 197 100 61 033 641 36 635 400 871 124 288 903 1 331 452 201 206 336 798 682 712 057

363 953 108 530 836 316 92 869 867 9 471 127 850 52 387 417 501 1 708 975 007 297 622 305 4 115 320 253 1 548 233 417 372 417 000 807 991 951 60 733 641 27 912 639 514 107 920 903 1 341 859 393 196 956 798 550 548 871 7 605 445 0

399 843 108 584 259 816 92 469 867 11 482 263 347 54 071 553 837 1 915 116 407 402 488 305 4 047 778 253 1 492 412 417 361 422 000 976 197 100 61 033 641 36 643 006 316 124 288 903 1 331 452 201 206 336 798 682 712 057

363 953 108 530 836 316 92 869 867 9 471 127 850 52 387 417 501 1 708 975 007 297 622 305 4 115 320 253 1 548 233 417 372 417 000 807 991 951 60 733 641 27 912 639 514 107 920 903 1 341 859 393 196 956 798 550 548 871

714 434 878 3 918 594 643 77 931 919 1 316 479 752 1 093 159 050 770 100 282 74 378 000

551 941 878 3 250 156 881 76 787 919 1 178 004 752 1 805 228 450 773 100 282 69 328 000

714 434 878 3 918 594 643 77 931 919 1 316 479 752 1 093 159 050 770 100 282 74 378 000

551 941 878 3 250 156 881 76 787 919 1 178 004 752 1 805 228 450 773 100 282 69 328 000

19 20 21 22 23 24 25

176 764 806 963 537 940 273 655 597 10 238 890 121 204 623 1 080 502 000 365 506 445 2 064 993 050

176 764 806 966 037 940 273 655 597 10 238 890 106 004 623 1 080 502 000 365 506 445 547 076 950 7 605 445

176 764 806 963 537 940 273 655 597 10 238 890 121 204 623 1 080 502 000 365 506 445 2 064 993 050 0 127 896 116 248

176 764 806 966 037 940 273 655 597 10 238 890 106 004 623 1 080 502 000 365 506 445 547 076 950 113 097 759 108

26 27 28 29 30 31 40

Ogółem 127 888 510 803 113 097 759 108

L 27/98 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 27 POZ 91 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L27 - 1 z 200930.1.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

  • Dz. U. L27 - 0 z 200930.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.