Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

Data ogłoszenia:2009-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 3

państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4).

(12)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfe­ deracji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso­ wanie i rozwój dorobku Schengen należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (5) w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Wspólnoty Europejskiej.


(8)

Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (1), Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim zwią­ zane ani nie ma ono do niego zastosowania, ponieważ stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Dlatego też niniejsza decyzja nie jest skierowana do Zjed­ noczonego Królestwa.

(13)

(9)

Zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (2), Irlandia nie uczestniczyła w przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 767/2008, nie jest nim związana ani nie ma ono do niej zastosowania, ponieważ stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen. Dlatego też niniejsza decyzja nie jest skierowana do Irlandii.

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Euro­ pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechten­ steinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfe­ deracji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso­ wanie i rozwój dorobku Schengen, należące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/261/WE (6) w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień tego protokołu.

(14)

(10)

Niniejsza decyzja jest aktem opartym na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 aktu przystąpienia z 2003 r. oraz art. 4 ust. 2 aktu przystąpienia z 2005 r.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego przez art. 51 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (11)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europej­ skiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii doty­ czącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3) nale­ żące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch

Artykuł 1 Specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym odpowiadają tym okreś­ lonym w załączniku.

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 176 z 10.7.1999, s. 31. 53 z 27.2.2008, s. 1. 83 z 26.3.2008, s. 3. 381 z 28.12.2006, s. 4.

(1) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. (2) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20. (3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36.

L 270/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 19 z 200915.10.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

 • Dz. U. L270 - 12 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

 • Dz. U. L270 - 8 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L270 - 6 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L270 - 5 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L270 - 3 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L270 - 1 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.