Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2009-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 3

15.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

przydział dodatkowych ilości powinien być uzależniony od powiadomienia właściwego organu o ilościach, na które dany podmiot wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowane podmioty.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

(4)

Biorąc ślania dzenia należy

pod uwagę termin wdrożenia procedury okre­ współczynników określony w art. 4 rozporzą­ (WE) nr 671/2009, niniejsze rozporządzenie zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 25 ust. 1 i 3,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 671/2009 w odniesieniu do grup produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącz­ nika do niniejszego rozporządzenia jako „16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj, 25-Tokio”, zostają przyjęte z zastrzeżeniem zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 5 tego załącznika.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT określo­ nych w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

Artykuł 2 Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 671/2009 w odniesieniu do grupy produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącz­ nika do niniejszego rozporządzenia jako „22-Tokio, 22- i 25Urugwaj”, zostają przyjęte w odniesieniu do ilości, o które wystąpiono.

(2)

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne na rok kontyngen­ towy 2010. Należy zatem ustalić współczynniki przy­ działu zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1282/2006.

(3)

W odniesieniu do grup produktów i kontyngentów, w przypadku których złożone wnioski dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne, należy zadbać o to, by zgodnie z art. 25 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, pozostałe ilości zostały przydzielone proporcjonalnie do ilości, o które wystąpiono. Ponadto

Pozwolenia na wywóz mogą być wydane dla dodatkowych ilości z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału określonego w kolumnie 6 załącznika, po wyrażeniu zgody przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4. (3) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 47.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 270/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2009

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według Dodatkowych Uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Nr uwagi (1) Grupa (2)

Identyfikacja grupy i kontyngentu

Ilości dostępne w 2010 r. (w tonach)

Współczynnik przy­ działu wskazany w art. 1

Współczynnik przy­ działu wskazany w art. 2

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF) Blue Mould Cheddar Edam/Gouda Italian type Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation Swiss or Emmenthaler cheese with eye forma­ tion

16-Tokio 16-Urugwaj 17-Urugwaj 18-Urugwaj 20-Urugwaj 21-Urugwaj 22-Tokio 22-Urugwaj 25-Tokio 25-Urugwaj

908,877 3 446,000 350,000 1 050,000 1 100,000 2 025,000 393,006 380,000 4 003,172 2 420,000

0,2475189 0,1468871 0,0806452 0,2685422 0,1510989 0,0887769 2,6200400 3,8000000 0,9702307 1,5765472

17 18 20 21 22

25

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 19 z 200915.10.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

 • Dz. U. L270 - 14 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

 • Dz. U. L270 - 12 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

 • Dz. U. L270 - 8 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. L270 - 6 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L270 - 5 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L270 - 1 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.