Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Data ogłoszenia:2009-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 8

Strona 1 z 2
L 270/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 960/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oraz z wykazu krajów kwalifikowalnych na mocy art. 1 ust. 1, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (1) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie DCI”), wszczegól­ ności art. 1 ust. 1 i art. 31 ust. 1 akapit 3 tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:


Należy zatem włączyć Kosowo (2) do wykazu OECD/DAC obejmującego odbiorców oficjalnej pomocy rozwojowej, zawartego w załączniku II do rozporzą­ dzenia w sprawie DCI, i umieścić je pod nagłówkiem „Kraje i terytoria o średnio-niskich dochodach”. Należy również zaktualizować przypisy w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI zgodnie z przeglądami realizowanymi przez OECD/DAC. Parlament Europejski i Rada zostaną odpowiednio poin­ formowane,

(5)

(6) (1)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia w sprawie DCI, załącznik II do rozporządzenia w sprawie DCI zawiera wykaz odbiorców pomocy sporządzany przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współ­ pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC), który ma być aktualizowany w drodze regularnych przeglądów wykazu odbiorców pomocy realizowanych przez OECD/ DAC. W następstwie aktualizacji wykazu odbiorców pomocy zawartego w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI, Komisja powinna wprowadzić zmiany do załącznika I i poinformować o tym Radę i Parlament Europejski. Należy zatem wykreślić Arabię Saudyjską z wykazu OECD/DAC obejmującego odbiorców pomocy, zawar­ tego w załączniku II do rozporządzenia w sprawie DCI,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1905/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się załączonym poniżej załącznikiem I; 2) załącznik II zastępuje się załączonym poniżej załącznikiem II. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2009 r. W imieniu Komisji

Karel DE GUCHT

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.

(2) Status określony rezolucją nr 1244/1999 Rady Bezpieczeństwa ONZ.

15.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/9

ZAŁĄCZNIK I Kraje kwalifikujące się na podstawie art. 1 ust. 1 Ameryka Łacińska 1. Argentyna 2. Boliwia 3. Brazylia 4. Chile 5. Kolumbia 6. Kostaryka 7. Kuba 8. Ekwador 9. Salwador 10. Gwatemala 11. Honduras 12. Meksyk 13. Nikaragua 14. Panama 15. Paragwaj 16. Peru 17. Urugwaj 18. Wenezuela Azja 19. Afganistan 20. Bangladesz 21. Bhutan 22. Kambodża 23. Chiny 24. Indie 25. Indonezja Afryka Południowa 47. Republika Południowej Afryki Azja Środkowa 38. Kazachstan 39. Republika Kirgiska 40. Tadżykistan 41. Turkmenistan 42. Uzbekistan Bliski Wschód 43. Iran 44. Irak 45. Oman 46. Jemen 26. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 27. Laos 28. Malezja 29. Malediwy 30. Mongolia 31. Myanmar 32. Nepal 33. Pakistan 34. Filipiny 35. Sri Lanka 36. Tajlandia 37. Wietnam

L 270/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2009

ZAŁĄCZNIK II Wykaz OECD/DAC obejmujący kraje będące odbiorcami oficjalnej pomocy rozwojowej Obowiązuje od 2008 r. do celów sprawozdań za lata 2008, 2009 i 2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 270 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L270 - 19 z 200915.10.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa ATALANTA/7/2009 z dnia 2 października 2009 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/2/2009 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L270 - 18 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach oraz kadencji jej członków

 • Dz. U. L270 - 14 z 200915.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 października 2009 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące rozdzielczości oraz korzystania z odcisków palców do identyfikacji i weryfikacji biometrycznej w wizowym systemie informacyjnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7435)

 • Dz. U. L270 - 12 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2009 z dnia 14 października 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Březnický ležák (ChOG))

 • Dz. U. L270 - 6 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2009 z dnia 14 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L270 - 5 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L270 - 3 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L270 - 1 z 200915.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2009 z dnia 14 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.