Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 272 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 272 POZ 1

16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

 

DECYZJA RADY z dnia 13  lipca  2009  r. w sprawie podpisania  i  tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o  partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a  państwami Pacyfiku, z  drugiej (2009/729/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł  1 Niniejszym zatwierdza się w  imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy przejściowej o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Euro­ pejską a państwami Pacyfiku, z zastrzeżeniem decyzji Rady doty­ czącej zawarcia wymienionej przejściowej UPG. Tekst przejściowej UPG jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł  2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznacze­ nia osoby umocowanej (osób  umocowanych) do podpisania przejściowej UPG w  imieniu Wspólnoty Europejskiej, z  zastrze­ żeniem jej zawarcia. Artykuł  3 Przejściową UPG stosuje się tymczasowo, jak przewidziano w ar­ t. 76 ust. 3 Umowy, do czasu zakończenia procedury podpisania Umowy. Komisja opublikuje zawiadomienie informujące o termi­ nie tymczasowego stosowania. Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji w  sprawie umów o  partnerstwie gos­ podarczym z państwami AKP. Negocjacje w sprawie Umowy przejściowej o partnerstwie ustanawiającej ramy Umowy o  partnerstwie gospodar­ czym (zwanej dalej „przejściową UPG”) zostały zakończo­ ne w  dniu 23  listopada  2007  r. z  Papuą-Nową Gwineą i Republiką Wysp Fidżi. W art.  76 ust  3 przejściowej UPG przewidziano tymcza­ sowe stosowanie umowy przejściowej do czasu jej wejścia w życie. Przejściową UPG należy podpisać w  imieniu Wspólno­ ty i stosować na zasadach tymczasowych z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 272 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L272 - 2 z 200916.10.2009

    Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.