Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 272 POZ 2

Tytuł:

Umowa przejściowa o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

Data ogłoszenia:2009-10-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 272 POZ 2

Strona 1 z 314
L 272/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.10.2009

UMOWA PRZEJŚCIOWA O  PARTNERSTWIE

między Wspólnotą Europejską, z  jednej strony, a  państwami Pacyfiku, z  drugiej

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Stroną WE” z jednej strony oraz REPUBLIKA WYSP FIDŻI NIEZALEŻNE PAŃSTWO PAPUI-NOWEJ GWINEI (zwane dalej „Papuą-Nową Gwineą”) zwane dalej „państwami Pacyfiku” z drugiej strony, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspól­ notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i uaktual­ nioną w 2005 r. (zwaną dalej „umową z Kotonu”), UWZGLĘDNIAJĄC fakt, iż preferencje handlowe przyznane zgodnie z umową z Kotonu wygasną w dniu 31 grudnia 2007 r., UWZGLĘDNIAJĄC negatywne skutki dla przywozu z  państw Pacyfiku do Wspólnoty Europejskiej, które mogą wystąpić w związku z wygaśnięciem preferencji handlowych przyznanych na mocy umowy z Kotonu w przypadku nieuzgodnienia do dnia 31  grudnia  2007  r. nowego porozumienia zgodnego z  zasadami WTO oraz zważywszy, iż w  związku z  powyż­ szym konieczne jest ustanowienie umowy przejściowej o  partnerstwie, która zagwarantowałaby uwzględnienie interesów dotkniętych państw Pacyfiku, UWZGLĘDNIAJĄC fakt, iż strona WE zaoferowała lepszy dostęp do rynku w ramach negocjacji umów o partnerstwie gos­ podarczym (UPG) oraz że państwa Pacyfiku wyrażają chęć korzystania z oferty począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., Potwierdzając stałe zaangażowanie w trwające negocjacje mające na celu zawarcie do dnia 31 grudnia 2008 r. komplekso­ wej umowy o partnerstwie gospodarczym, która obejmie wszystkie istotne kwestie oraz wszystkie zainteresowane wyspy Pacyfiku, POTWIERDZAJĄC, że współpraca na rzecz rozwoju będzie kluczowym elementem kompleksowej UPG oraz zasadniczym czynnikiem dla osiągnięcia jej celów, POTWIERDZAJĄC swoje zaangażowanie w  osiągnięcie celów  i  wykonanie umowy z  Kotonu oraz pragnąc rozwijać te zobowiązania, POTWIERDZAJĄC swoje zaangażowanie w poszanowanie praw człowieka, zasad demokracji, rządów prawa i dobrych rzą­ dów, które stanowią główne i fundamentalne elementy umowy z Kotonu, oraz w respektowanie zrównoważonego i sprawie­ dliwego rozwoju, a także w zwiększenie zaangażowania aktywnego i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora prywatnego, które to w umowie z Kotonu, wraz gospodarką rynkową, zostały uznane za główne elementy przyczy­ niające się do osiągnięcia celów partnerstwa, POTWIERDZAJĄC swoje zobowiązanie do wspólnej pracy na rzecz osiągnięcia celów umowy z Kotonu, w tym eliminacji ubóstwa, zrównoważonego rozwoju oraz stopniowego włączania państw Pacyfiku w gospodarkę światową w poszanowa­ niu ich wyborów politycznych i priorytetów rozwoju, POTWIERDZAJĄC swoje zobowiązanie do wspierania procesu integracji regionalnej państw regionu Pacyfiku, w szczegól­ ności regionalnej integracji gospodarczej będącej kluczowym instrumentem ułatwiającym ich integrację z gospodarką świa­ tową, oraz do udzielenia im pomocy w podjęciu wyzwań, jakie niesie globalizacja, i osiągnięciu wzrostu gospodarczego oraz postępu społecznego, do którego zmierzają, PRAGNĄC blisko współpracować na poziomie krajowym w ramach istniejących struktur określonych w umowie z Kotonu, aby zmaksymalizować synergię pomiędzy współpracą na rzecz rozwoju i celami niniejszej Umowy, PRAGNĄC stopniowo znosić bariery w handlu między Stronami, z uwzględnieniem zasady asymetrii i elastyczności,


16.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/3

PRAGNĄC ustanowić ramy dla zgodnych ze zobowiązaniami podjętymi w kontekście Światowej Organizacji Handlu (W­ TO) udoskonalonych porozumień handlowych pomiędzy państwami Pacyfiku i Wspólnotą Europejską, PRAGNĄC ustanowić ramy instytucjonalne dla umowy przejściowej o partnerstwie oraz mechanizmu rozstrzygania spo­ rów, które mogą powstać w wyniku jej stosowania, zgodnie z celami niniejszej Umowy, POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ: CZĘŚĆ  I PARTNERSTWO HANDLOWE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Artykuł 1 Cele Celami niniejszej Umowy są: a) umożliwienie państwom Pacyfiku odnoszenie korzyści z lep­ szego dostępu do rynku oferowanego przez Stronę WE w ra­ mach negocjacji ws.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 272 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L272 - 1 z 200916.10.2009

    Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.