Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 12

Strona 1 z 2
L 273/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interopera­ cyjności systemu kolei we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4, uwzględniając zalecenie Agencji nr ERA/REC/XA/01-2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2008/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Sekcja 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Państwa członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia 19 lipca 2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 9b ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) nakłada na Euro­ pejską Agencję Kolejową (zwaną dalej „Agencją”) obowiązek przeprowadzenia w terminie do dnia 19 stycznia 2009 r. przeglądu wykazu parametrów zamieszczonego w sekcji 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE i przedstawienia Komisji zaleceń, które uzna za właściwe. Ponieważ obecnie sekcja 1 załącznika VII do dyrektywy 2008/57/WE zawiera pozycje, które nie są parametrami pojazdów, pozycje takie należy usunąć. Sekcja 1 przedmiotowego załącznika zawiera również parametry, które dotyczą zasadniczo tylko części pojazdu wchodzącej w zakres podsystemu „Tabor kolejowy”. Niezbędne jest, aby lista parametrów obejmowała wszystkie parametry pojazdu wymagające skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji oraz klasyfikację przepisów krajowych. Należy zatem uwzględnić para­ metry innych podsystemów stanowiących część pojazdu. Należy zatem 2008/57/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

(4)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

17.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/13

ZAŁĄCZNIK „1. 1.1. Wykaz parametrów Dokumentacja ogólna Dokumentacja ogólna (z uwzględnieniem opisu nowego, odnowionego lub zmodernizowanego pojazdu i jego przeznaczenia, projektu, napraw, informacji dotyczących eksploatacji i utrzymania, dokumentacji technicznej itp.) 1.2. Konstrukcja i części mechaniczne Integralność mechaniczna i interfejs między pojazdami (z uwzględnieniem urządzeń ciągłowo-zderznych, przejść międzywago­ nowych), wytrzymałość konstrukcji pojazdu i jego wyposażenia (np. siedzeń), pojemność ładunkowa, bezpieczeństwo bierne (w tym zewnętrzna i wewnętrzna wytrzymałość zderzeniowa) 1.3. Współdziałanie pojazdu z torem i zagadnienia skrajni Interfejsy mechaniczne z infrastrukturą (z uwzględnieniem zachowania statycznego i dynamicznego, skrajni budowli i skrajni ładunkowej, szerokości toru, układów biegowych itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 19 z 200917.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (  Dz.U. L 94 z 8.4.2009)

 • Dz. U. L273 - 15 z 200917.10.2009

  Decyzja nr 1/2009 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

 • Dz. U. L273 - 14 z 200917.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L273 - 10 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2009 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L273 - 7 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2009 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 963/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L273 - 5 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L273 - 3 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca października 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L273 - 1 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2009 z dnia 16 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.