Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

Data ogłoszenia:2009-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 15

Strona 1 z 3
17.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/15

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJE

DECYZJA NR 1/2009 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób (2009/763/WE)

KOMITET, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób, w szczególności jej art. 52 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Uchyla się załącznik 1 do umowy i zastępuje się go tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Przepisy art. 52 ust. 4 tiret pierwsze umowy stanowią, iż Wspólny Komitet przyjmuje decyzje zmieniające załącznik 1. Załącznik 1 został ostatnio zmieniony decyzją nr 2/2007 Wspólnego Komitetu z dnia 22 czerwca 2007 r. Od czasu dokonania ostatnich zmian w załączniku 1 do umowy przyjęte zostały nowe wspólnotowe akty prawne w obszarach działalności objętych umową. Należy zatem zmienić załącznik 1 w celu uwzględnienia zaistniałych zmian w odpowiednich aktach prawodawstwa wspól­ notowego,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2009 r.

(3)

W imieniu Konfederacji Szwajcarii

Max FRIEDLI

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Enrico GRILLO PASQUARELLI

Przewodniczący delegacji Szwajcarii

Przewodniczący

L 273/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.10.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1 POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE Zgodnie z art. 52 ust. 6 niniejszej umowy Szwajcaria stosuje przepisy prawne równoważne z wymienionymi poniżej: Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego SEKCJA I – DOSTĘP DO ZAWODU — Dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie im korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Dz.U. L 124 z 23.5.1996, s. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. (Dz.U. L 277 z 14.10.1998, s. 17). SEKCJA 2 – NORMY SOCJALNE — Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 207 z 5.8.2002, s. 1). — Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 1) lub równoważne zasady ustanowione w Umowie AETR, wraz ze zmianami. — Rozporządzenie (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporzą­ dzenia Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu wprowadzenia zaświadczeń dla kierowców (Dz.U. L 76 z 19.3.2002, s. 1). Do celów niniejszej umowy: a) zastosowanie ma wyłącznie art. 1 rozporządzenia (WE) nr 484/2002; b) Wspólnota Europejska i Konfederacja Szwajcarska zwalniają z obowiązku posiadania zaświadczenia dla kierowcy obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego; c) Konfederacja Szwajcarska zwolni z obowiązku posiadania zaświadczenia dla kierowcy obywateli państw innych niż państwa wymienione w lit. b) jedynie po uprzedniej konsultacji ze Wspólnotą Europejską i po uzyskaniu jej zgody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 19 z 200917.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (  Dz.U. L 94 z 8.4.2009)

 • Dz. U. L273 - 14 z 200917.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L273 - 12 z 200917.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L273 - 10 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2009 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L273 - 7 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2009 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 963/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L273 - 5 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L273 - 3 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca października 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L273 - 1 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2009 z dnia 16 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.