Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 19

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (  Dz.U. L 94 z 8.4.2009)

Data ogłoszenia:2009-10-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 19

17.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 273/19

Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94 z dnia 8 kwietnia 2009 r.) Strona 77, załącznik I pkt 1, przypis do ust. 7 sekcji III części 1 otrzymuje brzmienie: „(*) Suma wariancji wewnętrzwarstwowych definiowanych jako


XX1

h i∈h n X i¼l

całkowitej wariancji zbioru sprawozdawczego definiowanej jako

ðxi – xh Þ2 powinna być znacząco niższa od n 1 ðxi – xÞ2 , gdzie h oznacza daną warstwę, xi – n

stopę procentową dla instytucji i, xh – średnią arytmetyczną stopy procentowej warstwy h, n – całkowitą liczbę instytucji w próbie, a x – średnią arytmetyczną stóp procentowych wszystkich instytucji z danej próby.”. Strona 78, załącznik II, tytuł: zamiast: powinno być: „Annex II”, „Załącznik II”;

część 1 pkt I ppkt 2, wzór otrzymuje brzmienie: Í În r ag „x ¼ 1 þ n – 1”; część 1 pkt I ppkt 2, objaśnienia do wzoru: zamiast: powinno być: „with:”, „gdzie:”.

Strona 94, załącznik II, część 4 pkt XIV ppkt 52: zamiast: powinno być: „…and (c)…”, „…oraz (c)…”.

Strona 86, załącznik II, część 5 pkt XVIII ppkt 72 ostatnie zdanie przed wzorem otrzymuje brzmienie: „Szacowaną kwotę nowych transakcji dla całkowitego zbioru oblicza się za pomocą następującego wzoru ogólnego:”. Strona 96, załącznik III przypis 1: zamiast: „(1) , gdzie D – maksymalny błąd losowy, zα/2 – wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności 1-α, var( ) – wariancja estymatora parametru, a vâr( ) – szacowana wariancja estymatora para­ metru.”,

powinno być: „(1) , gdzie D – maksymalny błąd losowy, zα/2 – wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności 1-α, var( ) – wariancja estymatora parametru θ, a vâr( ) – szacowana wariancja estymatora parametru θ.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 273 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 15 z 200917.10.2009

  Decyzja nr 1/2009 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób

 • Dz. U. L273 - 14 z 200917.10.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L273 - 12 z 200917.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r. zmieniająca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L273 - 10 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2009 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L273 - 7 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2009 z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 963/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2009 r.

 • Dz. U. L273 - 5 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni października 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L273 - 3 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2009 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca października 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L273 - 1 z 200917.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2009 z dnia 16 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.