Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7735) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 28

L 275/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2009 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7735)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/771/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

u indyków i przedstawiają je Komisji z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Niektóre państwa programy, które z odpowiednim w zakresie z rozporządzeniem

zgodnie

członkowskie przedstawiły takie zostały uznane za zgodne prawodawstwem wspólnotowym weterynarii, w szczególności (WE) nr 2160/2003. krajowe

(6)

Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapew­ nienie podjęcia właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pier­ wotnej, w celu ograniczenia częstości ich występowania i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego. Rozporządzenie to przewiduje ustanowienie celów wspólnotowych dotyczących ograniczenia częstości występowania w pewnych populacjach zwierząt chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwór­ czych wymienionych w załączniku I do wspomnianego rozporządzenia. Wspólnotowy cel ograniczenia częstości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u indyków na poziomie produkcji pierwotnej został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 584/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. wykonującym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częs­ tości występowania Salmonella enteritidis i Salmonella typhi­ murium u indyków (2). Aby osiągnąć cel wspólnotowy, państwa członkowskie ustanawiają krajowe programy zwalczania salmonelli

Należy zatem zatwierdzić wspomniane programy zwalczania salmonelli.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdza się krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków przedstawione przez państwa członkowskie wymie­ nione w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 3.

21.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/29

ZAŁĄCZNIK Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Litwa Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 9 z 200921.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7680) (1)

 • Dz. U. L275 - 7 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 5 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2009 z dnia 19 października 2009 ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 3 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

 • Dz. U. L275 - 1 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.