Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 979/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

Data ogłoszenia:2009-10-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 3

21.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 979/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (3), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W takiej sytuacji współczynnik przydziału dla pozwoleń, które mają zostać wydane w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4320, należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1301/2006. Składanie kolej­ nych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do tego numeru porządkowego należy zawiesić do końca roku gospodarczego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Ilości, w odniesieniu do których wnioski o pozwolenia na przywóz zostały złożone od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 891/2009, mnoży się przez współczynniki przydziału okre­ ślone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 2. Do końca roku gospodarczego 2009/10 zawiesza się skła­ danie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numerów porządkowych wskazanych w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi­ kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, przedłożonymi właściwym organom od dnia 1 października do dnia 7 października 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009, przekraczają ilość dostępną pod numerem porządkowym 09.4320.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.

L 275/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.10.2009

ZAŁĄCZNIK Cukier wymieniony w koncesji CXL Rok gospodarczy 2009/10 Wnioski złożone od dnia 1.10.2009 r. do dnia 7.10.2009 r.

Nr porządkowy Kraj Współczynnik przydziału (w %) Kolejne wnioski

09.4317 09.4318 09.4319 09.4320 09.4321

Australia Brazylia Kuba Każdy kraj trzeci Indie

— — — 10,3842 (1) Zawieszone

— Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia. (1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

Cukier z krajów bałkańskich Rok gospodarczy 2009/10 Wnioski złożone od dnia 1.10.2009 r. do dnia 7.10.2009 r.

Nr porządkowy Kraj Współczynnik przydziału (w %) Kolejne wnioski

09.4324 09.4325 09.4326 09.4327 09.4328

Albania Bośnia i Hercegowina Serbia, Czarnogóra oraz Kosowo (2) Była Jugosłowiańska Republika Mace­ donii Chorwacja

— (1) (1) — (1)

— Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia. (1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone. (2) Kosowo zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999.

Cukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu Rok gospodarczy 2009/10 Wnioski złożone od dnia 1.10.2009 r. do dnia 7.10.2009 r.

Nr porządkowy Rodzaj Współczynnik przydziału (w %) Kolejne wnioski

09.4380 09.4390

Pozakwotowy Przemysłowy

— (1)

— Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia. (1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 275 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L275 - 28 z 200921.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2009 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli u indyków (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7735) (1)

 • Dz. U. L275 - 9 z 200921.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. ustanawiająca standardowe formaty sprawozdań na potrzeby przedstawiania wyników monitorowania zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w ich składzie w celu wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7680) (1)

 • Dz. U. L275 - 7 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 981/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarze ICES IIIa oraz wodach WE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 5 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 980/2009 z dnia 19 października 2009 ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L275 - 1 z 200921.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 978/2009 z dnia 20 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.